zapłaty za sprzedaż towarów, wykonanie usługi: Powiązane artykuły

Więcej spraw w postępowaniu uproszczonym i łatwiejsza procedura dochodzenia wierzytelności

1 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Stanowi ona część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla Przedsiębiorców” a jej nadrzędnym celem jest ułatwienie i usprawnienie procesu dochodzenia wierzytelności.  

Czytaj więcej

Zmiana przepisów o solidarnej odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Nowelizacja art. 647 [1] Kodeksu cywilnego wprowadziła zasadę odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane, w szczegółowym zakresie zgłoszonym inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do ich wykonania – w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Czytaj więcej

Wyciąg z ksiąg rachunkowych i wydruk e-mail jako dowody w sądzie

Wyciąg z ksiąg rachunkowych stanowi dokument prywatny w rozumieniu art. 245 k.p.c., który stanowi dowód wyłącznie tego, iż osoba, która go podpisała złożyła zawarte w dokumencie oświadczenie. Obowiązujący obecnie przepis art. 194 ust. 2 ustawy z 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wprost przy tym pozbawia wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego mocy prawnej dokumentów urzędowych w postępowaniu cywilnym.

Czytaj więcej

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich i obowiązek odpowiedzi na reklamację

Od 10 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Postępowanie to ma na celu umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu, przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,   rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania. Postępowanie to jest prowadzone przez tzw. podmiot uprawniony (wpisany do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w oparciu o obowiązujący u niego regulamin. 

Czytaj więcej

phone