umowy kupna – sprzedaży: Powiązane artykuły

Ważne powody ekonomiczne jako przyczyna niezrealizowania umowy

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z 8 grudnia 2016 r. w sprawie o sygn. XVII AMC 392/15 ustalił, iż klauzulą niedozwoloną jest postanowienie umowne o treści: „Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych”.

Czytaj więcej

Dobra wiara nabywcy nie wystarczy przy zakupie rzeczy od osoby niebędącej jej właścicielem

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 20 czerwca 2017 r. (sygn. akt I ACa 593/16) zajmował się następującą sprawą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością X złożyła do sądu pozew o nakazanie, aby inna spółka Y wydała samochód ciężarowy, będący własnością powodowej spółki X.  W uzasadnieniu żądania pozwu wskazano, iż spółka X zawarła ze spółką Z umowę leasingu tego samochodu, a leasingobiorca (spółka Z) bezprawnie przekazał samochód pozwanej spółce Y, bez uiszczenia na rzecz leasingodawcy (spółki X) wszystkich wymaganych należności leasingowych. Pozwana spółka Y twierdziła natomiast, iż działając w dobrej wierze na podstawie umowy sprzedaży kupiła przedmiotowy samochód od leasingobiorcy (spółki Z), z którym współpracowała od kilku lat i która utwierdzała nabywcę, iż jest właścicielem przedmiotowego pojazdu.

Czytaj więcej

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich i obowiązek odpowiedzi na reklamację

Od 10 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Postępowanie to ma na celu umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu, przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,   rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania. Postępowanie to jest prowadzone przez tzw. podmiot uprawniony (wpisany do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w oparciu o obowiązujący u niego regulamin. 

Czytaj więcej

Umowa przedwstępna na nabycie ziemi rolnej

Z dniem 30 kwietnia 2016 r. weszły w życie zmiany ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Wprowadziły one ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych.

Nabywcą nieruchomości rolnej co do zasady może być wyłącznie rolnik indywidualny. Ograniczenia tego nie stosuje się, jeżeli nieruchomość rolną nabywa między innymi, osoba bliska zbywcy bądź też dochodzi do przekazania ziemi rolnej w drodze dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego. 

Czytaj więcej

phone