przedawnienie roszczeń: Powiązane artykuły

Sąd i komornik sprawdzają przedawnienie roszczeń

Do procedury cywilnej wprowadzono przepisy wymagające weryfikowania przez sąd, ale również przez komornika, czy doszło do przedawnienia. Już na etapie wnoszenia pozwu sąd musi zweryfikować, czy żądanie wynikające z pozwu np. o zapłatę nie uległo przedawnieniu. 

Czytaj więcej

Zmiana terminu przedawnienia roszczeń z czynów niedozwolonych

Nowelizacja kodeksu cywilnego, która wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2017 r., przyniosła zmianę w terminie przedawnienia roszczeń dotyczących naprawienia szkody wynikłej z czynu niedozwolonego. Zmiana dotyczy rozpoczęcia biegu przedawnienia, który dotychczas wynosił 3 lata od dnia kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. 

Czytaj więcej

Przedawnienie zobowiązań wobec banku objętych bankowym tytułem egzekucyjnym (BTE)

Zgodnie z art. 840 §1 pkt 2 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Takim zdarzeniem jest przedawnienie roszczenia należnego bankowi, które wynosi 3 lata.

Bankowy tytuł egzekucyjny nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej, co oznacza, iż roszczenia stwierdzone tym tytułem nie korzystają z 10-letniego terminu przedawnienia na zasadzie art. 125 k.c.

Czytaj więcej

Wyciąg z ksiąg rachunkowych i wydruk e-mail jako dowody w sądzie

Wyciąg z ksiąg rachunkowych stanowi dokument prywatny w rozumieniu art. 245 k.p.c., który stanowi dowód wyłącznie tego, iż osoba, która go podpisała złożyła zawarte w dokumencie oświadczenie. Obowiązujący obecnie przepis art. 194 ust. 2 ustawy z 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wprost przy tym pozbawia wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego mocy prawnej dokumentów urzędowych w postępowaniu cywilnym.

Czytaj więcej

Przedawnienie roszczenia sprzedanego przez bank firmie windykacyjnej

Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Co do zasady zatem nabywca wstępuje w sytuację prawną wierzyciela, w tym również w zakresie przedawnienia, bowiem zbycie wierzytelności jest nieistotne dla jego biegu. Powyższa zasada nie będzie natomiast obowiązywać w sytuacji, kiedy wierzycielem był bank, który wcześniej egzekwował swoje roszczeni na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, a nabywcą wierzytelności podmiot inny niż bank.

Czytaj więcej

Przedawnienie roszczeń z karty kredytowej

Podstawowym terminem przedawnienia w polskim systemie prawym jest termin 10 -letni, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata. Od zasady tej są jednak wyjątki, których katalog na przestrzeni ostatnich lat ulegał zmianie.

Jednym z takich wyjątków są roszczenia z tytułu umowy o elektroniczny instrument płatniczy (którym jest na przykład karta kredytowa). Przedawniają się one z upływem 2 lat, ale pod warunkiem zawarcia  umowy o elektroniczny instrument płatniczy do dnia 7 października 2013 r. 

Czytaj więcej

phone