aplikanci

W poniższej tabeli zamieszone zostały materiały do pobrania dla Aplikantów Adwokackich na rok szkoleniowy 2016 i 2017.

Uwaga! materiały na lata następne będą udostępniane w e-dzienniku.

 

 

Temat nr 7.

 

załącznik PDF
pobierz materiał

 

Wprowadzenie do tematu „Ochrona wynagrodzenia za pracę. Czas pracy. Urlopy – podstawowe zagadnienia, katalog urlopów, problemy praktyczne. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (urlopy i świadczenia). Odpowiedzialność w stosunkach pracy (odpowiedzialność pracodawcy; odpowiedzialność materialna i porządkowa pracownika)”.

1
     

Temat nr 8.

 

załącznik PDF
pobierz materiał

 

Warsztaty – wprowadzenie do tematu „Zbiorowe prawo pracy: układy zbiorowe pracy, związki zawodowe, rady pracowników, rozwiązywanie sporów zbiorowych”.

 
   

Temat nr 9.

 

załącznik PDF
pobierz materiał

 

Warsztaty - wprowadzenie do tematu „Gwarancje konstytucyjne zabezpieczenia społecznego. System ubezpieczenia społecznego w Polsce - ogólna charakterystyka. Źródła prawa. Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze. Organizacja funduszy ubezpieczeń społecznych. Finansowanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. Zakres obowiązku ubezpieczenia społecznego - ustawowe tytuły. Zbieg różnych tytułów obowiązkowego ubezpieczenia. Dobrowolne ubezpieczenie społeczne. Pojęcie płatnika i ubezpieczonego. Składka na ubezpieczenie społeczne - konstrukcja, wysokość, podział składki. Podstawa wymiaru składki. Zasady i tryb opłacania składek z uwzględnieniem ustawowo dopuszczalnych odstępstw od reguł powszechnie obowiązujących. Ulgi w spłacie należności z tytułu składek - umorzenie należności, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty. Skutki nieterminowego opłacania składek, w tym odpowiedzialność karna. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Nienależnie opłacone składki. Przedawnienie należności z tytułu składek. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania wynikające z nieopłaconych składek”.

 
   

Temat nr 10.

 

załącznik PDF
pobierz materiał

 

Warsztaty -  wprowadzenie do tematu „Zasady zgłaszania danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapisy na kontach ubezpieczonego i płatnika składek. Warunki nabycia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Wymiar świadczeń. Zasady wypłaty świadczeń, w tym podstawy do zawieszenia, ograniczenia i wstrzymania świadczeń. Zbieg prawa do świadczeń ubezpieczeniowych z różnych tytułów. Potrącenia i egzekucje ze świadczeń. Przedawnienie prawa do świadczeń. Ustawowe podstawy pozbawienia prawa do świadczeń. Świadczenia nienależne oraz obowiązek ich zwrotu - tryb i zakres. Ubezpieczenie zdrowotne. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zakres podmiotowy uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. Organizacja ubezpieczeń zdrowotnych. Wysokość składki oraz podstawa wymiaru. Ubezpieczenie chorobowe. Zakres podmiotowy i katalog świadczeń. Wynagrodzenie za okres choroby a zasiłek chorobowy. Świadczenie rehabilitacyjne. Zasiłek wyrównawczy. Zasiłek macierzyński oraz opiekuńczy. Podstawa wymiaru zasiłków dla różnych kategorii ubezpieczonych. Ubezpieczenie wypadkowe. Zakres podmiotowy uprawnionych do świadczeń z tego ubezpieczenia. Definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej. Ocena charakteru zdarzenia z punktu widzenia przesłanek ustawowych uznania za wypadek przy pracy. Zasady ustalania prawa do świadczeń. Zbieg prawa do świadczeń. Wyłączenie prawa do świadczeń. Jednorazowe odszkodowanie jako świadczenie o charakterze szczególnym. Renta z tytułu niezdolności do pracy zaistniałej na skutek wypadku”.

 
   

Temat nr 12 

załącznik PDF
pobierz materiał

 

Warsztaty – wprowadzenie do tematu: "Konstytucja jako źródło prawa. Zasady i formy stosowania przepisów Konstytucji. Najważniejsze zasady ustroju RP i ich oddziaływanie na prawa jednostki. Zasada demokratycznego państwa prawnego (pojęcie i treść; zasada przyzwoitej legislacji; zakaz działania prawa wstecz; vacatio legis; ochrona praw nabytych; zasada określoności prawa; zakaz nadmiernej ingerencji; hierarchiczny system źródeł prawa). Zasada społeczeństwa obywatelskiego oraz zasada podziału władz – niezależności władzy sądowniczej”.

Materiały archiwalne:

załącznik PDFpobierz materiał na rok szkoleniowy 2016

 
   

Temat nr 13.

 

załącznik PDF
pobierz materiał

 

Warsztaty - wprowadzenie do tematu: „Skarga konstytucyjna. Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego”.

załącznik PDFPraca zaliczeniowa do pobrania

Materiały archiwalne:

załącznik PDFpobierz materiał na rok szkoleniowy 2016

załącznik PDFPraca zaliczeniowa do pobrania na rok szkoleniowy 2016 

 
phone