bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE): Powiązane artykuły

Kto zapłaci za koszty obrony przed nieuzasadnioną egzekucją?

Co do zasady to dłużnik pokrywa koszty egzekucji, z wyjątkiem sytuacji kiedy egzekucja była bezpodstawna – wówczas mają zastosowanie przepisy ogólne, zgodnie z którymi wygrywający ma prawo zwrotu kosztów obrony.

Czytaj więcej

Niższe koszty egzekucji komorniczej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt P 63/14) stwierdził, że art. 49 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o komornikach sądowych i egzekucji jest niekonstytucyjny. Według Trybunału stawka egzekucyjna wynosząca 15% od kwoty jaką dłużnik wpłaca komornikowi bez przymusu – na wezwanie -powinna wynosić 5%, a więc tyle ile dłużnik zapłaciłby płacąc swój dług bezpośrednio do rąk wierzyciela.  

Czytaj więcej

Nowe kwoty wolne od potrąceń komorniczych od 1 lipca 2017 r. z rent i emerytur

Nowelizacja przepisów o emeryturach i rentach, która weszła od 1 lipca 2017 r. przyniosła istotną zmianę w zakresie kwoty wolnej od potrąceń komorniczych. Uchylono przepis stanowiący o 50% kwocie najniższej emerytury lub renty wolnej od potrąceń w przypadku potrąceń należności na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. 

Czytaj więcej

Zamiast bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Od 27 listopada 2015 r. banki nie mogą już wystawiać bankowych tytułów egzekucyjnych, którym sąd mógłby nadać klauzulę wykonalności. Ten uproszczony, w istocie poza sądowy, sposób na dochodzenie roszczeń przez banki, został w kwietniu 2015 r. uznany przez Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 45/12), za niekonstytucyjny. Trybunał stwierdził, iż bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) stanowi wyjątkowy przywilej prawny banku; mimo iż jest to dokument pochodzący od prywatnego podmiotu gospodarczego, to zastępuje orzeczenie sądu, co narusza zasadę równości wobec prawa, z punktu widzenia wierzycieli, z których tylko banki mogą wystawiać takie tytuły.

Zamiast bankowego tytułu egzekucyjnego banki mogą jednak korzystać z innego uproszczonego sposobu dochodzenia zapłaty swoich roszczeń, a mianowicie z obowiązującego od kilkunastu lat art. 485 §3 kodeksu postępowania cywilnego, który nie był wykorzystywany z uwagi na możliwość wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. 

Czytaj więcej

Przedawnienie roszczenia sprzedanego przez bank firmie windykacyjnej

Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Co do zasady zatem nabywca wstępuje w sytuację prawną wierzyciela, w tym również w zakresie przedawnienia, bowiem zbycie wierzytelności jest nieistotne dla jego biegu. Powyższa zasada nie będzie natomiast obowiązywać w sytuacji, kiedy wierzycielem był bank, który wcześniej egzekwował swoje roszczeni na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, a nabywcą wierzytelności podmiot inny niż bank.

Czytaj więcej

phone