zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.01.2020 r. (piątek) Kancelaria w Warszawie będzie nieczynna. Telefon Kancelarii w tym dniu będzie czynny w godz. 10.00-19.00

Prawo karne

Prawo karne

Artykuły: Prawo karne

Dowody uzyskane „przy okazji” podsłuchu

Do Sądu Najwyższego trafiło zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy:  "Czy użyte w art. 168b k.p.k. sformułowanie »innego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego niż przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej« obejmuje swoim zakresem wszystkie przestępstwa ścigane z urzędu lub przestępstwa skarbowe czy wyłącznie przestępstwa, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782 t.j.)?"

Czytaj więcej

Odszkodowanie za przestępstwo mimo umorzenia sprawy karnej

Do Sądu Najwyższego trafiła sprawa, w której pojawił się problem przedawnienia odszkodowania dochodzonego w związku z wypadkiem, który miał miejsce ponad 3 lata wcześniej, a wobec sprawy tego wypadku umorzono sprawę karną z powodu jego niepoczytalności. Sąd Najwyższy miał udzielić odpowiedzi na pytanie: Czy art. 442[1] § 2 k.c. ma zastosowanie, gdy wobec ustalonego sprawcy czynu niedozwolonego, ponoszącego odpowiedzialność na podstawie art. 436 § 1 k.c., zachodzą okoliczności wskazane w art. 31 § 1 k.k., które stanowiły podstawę umorzenia postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.?

Czytaj więcej

Orzekanie na korzyść sprawcy przestępstwa kradzieży przy zmianie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu

W 2017 r. oskarżony został skazany za popełnienie przestępstwa kradzieży w postaci zabrania z celu przywłaszczenia panelu radia samochodowego o wartości 500 zł, którego dokonał w 2015 r. Został uznany za winnego przestępstwa kradzieży. Na skutek wniesienia kasacji na korzyść skazanego przez Prokuratora  sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Podniesiono, iż sąd rażąco naruszył przepisy uznając popełniony czyn za przestępstwo, mimo iż w czasie wydawania wyroku kradzież o wartości do 500 zł powinna zostać zakwalifikowana jako wykroczenie. Wartość rzeczy skradzionej nie przekraczała bowiem 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w 2017 r. 

Czytaj więcej

Odpowiedzialność karna za niepłacenie alimentów w pełnej wysokości

Mająca miejsce w maju 2017 r. nowelizacja kodeksu karnego zaostrzyła przepisy odnoszące się do osób, które uchylają się od obowiązku płacenia alimentów. Do momentu wejścia w życie nowych przepisów możliwe było pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osoby, która uporczywie uchylała się od wykonania ciążącego na niej z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby. 

Czytaj więcej

Obowiązek naprawienia tej samej szkody w wyroku karnym i cywilnym

W sprawie cywilnej został wydany nakaz zapłaty przeciwko spółce z o.o. nakazujący zapłatę na rzecz powoda określonej kwoty. Prezesem spółki z o.o. pozwanej w tej sprawie, była osoba, następnie oskarżona o popełnienie na szkodę powoda, przestępstwa związanego z dochodzonym powyżej roszczeniem cywilnym (przywłaszczenie mienia ruchomego). W ramach procesu karnego spółka pokrzywdzona dochodziła od oskarżonego prezesa obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem (w trybie art. 46 § 1 k.k.). 

Czytaj więcej

Zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym

Od dnia 1 czerwca 2017 r. obowiązują zmiany w przepisach karnych dotyczących kierowców. Dotychczas sąd mógł jedynie orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania za przestępstwo w ruchu drogowym. Po zaostrzeniu przepisów sąd będzie miał obowiązek orzec zakaz prowadzenia i to wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania.

Czytaj więcej

Nowe przepisy o przepadku mienia w razie popełnienia przestępstwa

Na skutek zmiany przepisów prawa karnego o przepadku mienia, sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa stanowiącego własność sprawy (albo równowartość tego przedsiębiorstwa), jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści. Konieczne jest skazanie za przestępstwo, z którego sprawca osiągnął korzyść majątkową znacznej wartości, czyli powyżej 200 tys. złotych (nawet pośrednią korzyść).

Czytaj więcej

Proces o ochronę dóbr osobistych nie może służyć podważeniu wyroku w innej sprawie

Powódka, wcześniej uznana za winną w procesie o wykroczenie, złożyła pozew przeciwko powołanemu przez sąd świadkowi, zeznającemu przeciwko niej. Powódka domagała się od świadka sprostowania zeznań, które naruszyły jej dobra osobiste: cześć, godność i zdrowie. W ocenie powódki na podstawie zeznań tego świadka została skazana. Pozwany świadek nie stawił się na procesie, w związku z tym sąd wydał wyrok zaoczny. Wyrok ten był niekorzystny dla powódki – oddalał jej powództwo jako bezzasadne. 

Czytaj więcej

Jeden rok na ściganie przestępstwa z oskarżenia prywatnego jest zgodny z Konstytucją

Pokrzywdzony dopiero po roku złożył prywatny akt oskarżenia w sprawie o zniesławienie. Termin przedawnienia takich czynów wynosi rok więc sąd sprawę umorzył. Skarżący tłumaczył tę zwłokę swoją długotrwałą chorobą. Złożył skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność karna za niepłacenie przez trzy miesiące alimentów

Od 31 maja 2017 r. obowiązują nowe przepisy o przestępstwie niealimentacji. Dotychczas odpowiedzialność karną ponosił ten, kto uporczywie uchylał się od wykonania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego i przez to narażał osobę na rzecz której zasądzono alimenty na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Obecnie przepis stanowi, iż „Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Czytaj więcej

Zaostrzona odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko dzieciom

 dniu 13 lipca 2017 r. wejdą w życie przepisy zaostrzające odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko dzieciom. Dotyczy to przestępstwa:

- bezprawnego pozbawienia wolności – w razie popełnienia tego czynu przeciwko osobie nieporadnej ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

- znęcania się – kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

- porzucenia – kary zostały podwyższone do 5 lat pozbawienia wolności, a jeżeli następstwem porzucenia jest śmierć osoby nieporadnej – kara pozbawienia wolności wynosi od 2 do 12 lat.

- uprowadzenia – kara została podwyższona do 5 lat pozbawienia wolności. 

Czytaj więcej

Wniosek o skazanie bez rozprawy kontroluje sąd

Ugoda stron w kwestii kary i środków karnych, którą odzwierciedla wniosek prokuratora sformułowany na podstawie art. 335 § 1 k.p.k., czyli o skazanie bez rozprawy, nie zwalnia Sądu z obowiązku badania, nie tylko okoliczności wskazanych w tym przepisie, a więc niewątpliwego sprawstwa i winy, ale także poprawności wniosku pod względem żądanych kar i środków karnych.

Czytaj więcej

Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę dla konkubiny po śmierci matki partnera

W wyroku z 8 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (sygn. akt I ACa 714/16) rozważał taki to o to przypadek:

„W dniu 1 grudnia 2009 r. około godziny 19:11 w Ł. na ulicy (...) miał miejsce wypadek drogowy. Kierująca samochodem marki R. (...) I. B. potrąciła C. L. przechodzącą po wyznaczonym przejściu dla pieszych. Kierująca prowadziła pojazd, będąc w stanie nietrzeźwym, wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle, po potrąceniu pieszej nie zatrzymując się, odjechała z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy C. L.”.

Czytaj więcej

Zażalenie na umorzenie dochodzenia w sprawie z oskarżenia prywatnego

Na postanowienie prokuratora o umorzeniu dochodzenia w sprawie czynu ściganego z oskarżenia prywatnego, przysługuje zażalenie do prokuratora nadrzędnego, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy.

Czytaj więcej

Nowe przestępstwo fałszowania faktur

Od 1 marca 2017 r. do Kodeksu karnego zostaną wprowadzone nowe przestępstwa – fałszowania faktur (art. 270a) i podania nieprawdy na fakturze (art. 271a). Zgodnie z przywołanymi przepisami kto, w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli sprawca dopuszcza się powyższego przestępstwa wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czytaj więcej

Przechowywanie wiadomości SMS przez operatorów

Treści wiadomości SMS nie są przechowywane w sieci przez operatorów telefonii komórkowej w żadnym zakresie ani przez żaden okres, chyba że operator zostanie zobligowany do utrwalania przekazów telekomunikacyjnych i danych na podstawie przepisów prawa karnego. Odbywa się to w trybie zarządzenia przez sąd, na wniosek prokuratora, kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa. 

Czytaj więcej

Dozór elektroniczny jako sposób na odbycie kary pozbawienia wolności

Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. W systemie dozoru elektronicznego można kontrolować:

1)  przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór stacjonarny),

2)  bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa (dozór mobilny),

3)  zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy).

Czytaj więcej

Tymczasowe aresztowanie - samo zagrożenie wysoką karą nie wystarczy

Z dniem 1 lipca 2015 r. weszła w życie najważniejsza część nowelizacji kodeksu postępowania karnego, wynikająca z ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1247). Uchwalone zmiany przepisów dotyczą wielu aspektów procesu karnego, w tym również instytucja izolacyjnego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie, który dzięki wprowadzonej zmianie nie powinien już być stosowany, jak dotychczas można to było ocenić, z pewnego rodzaju automatyzmem.

Czytaj więcej

Czy adopcja ze wskazaniem to handel ludźmi?

W Kodeksie karnym obowiązuje przepis art. 189a, który stanowi, że „Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Przepis ten został przeniesiony z innego artykułu Kodeksu karnego, tj. 253 Kodeksu karnego. Miało to miejsce 8 września 2010 r. i w ramach tej samej nowelizacji został dodany do art. 115 § 22, w którym zdefiniowano handel ludźmi jako werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

Czytaj więcej

Mowa nienawiści jest przestępstwem

Kodeks karny przewiduje, że tzw. mowa nienawiści jest przestępstwem. Czyn ten został ujęty w art. 256 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem, kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną powyżej albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej, chyba że dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.

Czytaj więcej

phone