zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.01.2020 r. (piątek) Kancelaria w Warszawie będzie nieczynna. Telefon Kancelarii w tym dniu będzie czynny w godz. 10.00-19.00

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Artykuły: Prawo gospodarcze

Wprowadzono utrwaloną praktykę interpretacyjną dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.

Czytaj więcej

Zmiany w kontrolach przedsiębiorców – analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa i skarga na przewlekłość kontroli

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące planowania i przeprowadzania kontroli przedsiębiorców. Została wprowadzona między innymi analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Zgodnie z nowymi przepisami kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny.

Czytaj więcej

Kadencja rady nadzorczej spółdzielni

Członek rady nadzorczej pełnił mandat w radzie nadzorczej, której kadencja trwała od 2006 r. do końca 2008 r. i od 2009 r. do końca 2011 r. Czy mógł on zostać wybrany na kolejną kadencję rady, która rozpoczęła się 1 stycznia 2012 r.? Zgodnie z art. 8[2] ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116) – dalej jako „u.s.m.” - „Nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje rady nadzorczej. Zgodnie natomiast z art. 8[2] ust. 4 u.s.m. „Kadencja rady nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata”. Przepis art. 8[2] ust. 3 u.s.m. został dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125 poz. 873) i wszedł w życie z dniem 31 lipca 2007 r. W art. 10 ust. 1 tej nowelizacji wskazano, iż „Stosując przepis art. 8[2] ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, liczbę kadencji oblicza się biorąc pod uwagę dotychczasowy staż członka rady nadzorczej”. Przepis ten został uchylony z dniem 27 lipca 2009 r. na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. (sygn. akt K 64/07; Dz.U. Nr 117 poz. 988), który uznał go za niezgodny z Konstytucją RP.

Czytaj więcej

Kiedy można ogłosić upadłość

Upadłość można ogłosić w stosunku do przedsiębiorców oraz konsumentów. Upadłość konsumencką regulują jednak inne przepisy. Upadłość można ogłosić wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek, wspólników osobowych spółek handlowych. Można też ogłosić upadłość po śmierci przedsiębiorcy. Na złożenie wniosku jest rok od śmierci przedsiębiorcy. Ogłoszenie upadłości jest możliwe także wobec osoby fizycznej, która już nie prowadzi działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok, a także wobec osoby, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas, gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Oznacza to, że jeśli firma przestała spłacać swoje zobowiązania to już jest niewypłacalna, nawet jeśli część zobowiązań reguluje na bieżąco. Spółki uważa się za niewypłacalne także wtedy, gdy jej zobowiązania przekroczą wartość jej majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

Czytaj więcej

Również prezes spółki może zostać przywrócony do pracy

Członek zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów. Jeśli członek zarządu spółki był zatrudniony na podstawie umowy o pracę konieczne jest również rozwiązanie tej umowy. Jeśli przy rozwiązaniu umowy dojdzie do naruszenia prawa, członek zarządu może domagać się przywrócenia do pracy, jak pracownik. Tak wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 16 maja 2012 r. (sygn. akt III PZP 3/2012).

Czytaj więcej

Sądy gospodarcze nie zostały zlikwidowane

Z dniem 3 maja 2012 r. została zlikwidowana odrębna procedura gospodarcza w sądach cywilnych. Nie zostały jednak zlikwidowane sądy gospodarcze, czyli wydziały gospodarcze w sądach. Oznacza to, iż nadal spory między przedsiębiorcami należy kierować do wydziałów gospodarczych. Nie ułatwi to życia tym przedsiębiorcom, na których terenie, nie ma wydziałów gospodarczych. Wydziały te mieszczą się najczęściej w większych sądach w dużych miastach.

Czytaj więcej

Niższe opłaty w krajowym rejestrze sądowym

W dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie zmiany przepisów o kosztach sądowych. Obniżeniu uległy opłaty za zarejestrowanie podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Za rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców należy zapłacić zamiast 1000 zł – 500 zł. Opłacie 500 zł podlega również rejestracja spółki osobowej w rejestrze przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

Czytaj więcej

Koniec z postępowaniem gospodarczym w sądach

W dniu 10 października 2011 r. Prezydent podpisał ustawę znoszącą postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych przed sądami (druk sejmowy nr 4332). Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zniesie ona stosowane w postępowaniu cywilnym odrębne postępowanie gospodarcze. Postępowanie to stosuje się w sprawach ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (sprawy gospodarcze). Sprawami gospodarczymi są także sprawy ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 Kodeksu spółek handlowych. W sprawach przeciwko członkom zarządu np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po jeden stronie występował członek zarządu zajmujący się profesjonalnie obrotem gospodarczym, a z drugiej strony w charakterze powoda osoba fizyczna, często nie będąca przedsiębiorcą, której spółka winna była należności. Powód taki zmuszony był zastosować się do sformalizowanych reguł postępowania gospodarczego.

Czytaj więcej

Za spółkę zapłacą członkowie jej zarządu

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się uwolnić od powyższej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

Czytaj więcej

phone