Artykuły: Emerytury i renty

gru

04

Emerytura dla ubezpieczonych z rocznika 1953

Już nie wiele czasu zostało na złożenie wniosku o przeliczenie wysokości emerytury dla ubezpieczonych urodzonych w 1953 r. Termin bowiem upływa 10 stycznia 2021 r. Zmiana przepisów była konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6.03.2019 r. w sprawie o sygn. akt P 20/16.

wrz

06

Uchylenie decyzji w sprawie obniżenia świadczenia z tzw. ustawy dezubekizacyjnej

„Ustawa 2016 podważa zaufanie do demokratycznych reguł państwa oraz fundament aksjologiczny systemu Unii Europejskiej. Preambuła UE i jej nienaruszalna zasada godności nie ma już charakteru powszechnego, tak jak i zasada rządów prawa. Zasada równości uzyskuje nową definicje, albowiem rządy prawa akceptują retrospektywną sprawiedliwość. W takim znaczeniu zasada rządów prawa okazuje się fikcją, podobnie jak sądowy wymiar sprawiedliwości. Wykluczeni z sytemu ochrony podważają powszechność praw Unii Europejskiej.” - – tak w uzasadnieniu wyroku z 31.05.2019 r. napisał Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie o sygn. akt IIV U 241/19. 

lip

01

Sposób na dochodzenia roszczeń w przypadku błędu medycznego

W razie zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego
- można wystąpić o ustalenie zdarzenia medycznego, bez udziału sądu. 
W razie śmierci pacjenta wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego mogą złożyć jego spadkobiercy. 

cze

04

Emerytura dla kobiet urodzonych w 1953 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 6 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt P 20/16. Trybunał zajmował się sprawą, w której ubezpieczona odwołała się do sądu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określającej wysokość przysługującego jej świadczenia emerytalnego. Ubezpieczona podniosła w odwołaniu, że brak jest podstaw, aby przy obliczaniu wysokości przysługującej jej emerytury powszechnej (symbol ENP) dokonywać potrącenia wartości kwot pobranych przez nią uprzednio świadczeń z tytułu tzw. wcześniejszej emerytury (symbol E)

lip

26

Zmiany w procedurze administracyjnej

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Jednymi z ważniejszych zmian są: rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony, utrwalone praktyki rozstrzygania spraw, instytucja ponaglenia, wolna sobota, mediacja, milczące załatwienie sprawy,zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji administracyjnej.

lip

15

Nowe kwoty wolne od potrąceń komorniczych od 1 lipca 2017 r. z rent i emerytur

Nowelizacja przepisów o emeryturach i rentach, która weszła od 1 lipca 2017 r. przyniosła istotną zmianę w zakresie kwoty wolnej od potrąceń komorniczych. Uchylono przepis stanowiący o 50% kwocie najniższej emerytury lub renty wolnej od potrąceń w przypadku potrąceń należności na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. 

sty

04

Warunki nabywania prawa do emerytury pomostowej

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki (wyjątki zostały przewidziane w art. 5-11 ustawy o emeryturach pomostowych):

1)  urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2)  ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3)  osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4)  ma okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5)  przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych (w tzw. nowych wykazach) lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (w tzw. starych wykazach);

6)  po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych (w tzw. nowych wykazach);

7)  nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

sty

06

Okres służby wojskowej wlicza się również do emerytury pomostowej

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił przyznania emerytury pomostowej, z powodu nie zaliczenia do 15 – letniego okresu pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnych charakterze, okresu odbywania służby wojskowej, konieczne jest odwołanie się do sądu. Czas odbywania służby wojskowej należy zaliczyć bowiem do pracy w warunkach szczególnych.

gru

15

Już nie dużo czasu na przeliczenie emerytury – niekorzystna zmiana przepisów

Zgodnie z art. 55 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440) ubezpieczonemu spełniającemu warunki do uzyskania emerytury na podstawie art. 27, który kontynuował ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu przewidzianego w tym przepisie wieku emerytalnego i wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury po dniu 31 grudnia 2008 r., może być obliczona emerytura na podstawie art. 26, jeżeli jest wyższa od obliczonej zgodnie z art. 53. Wskazany przepis dotyczy zatem sytuacji osoby urodzonej przed 1 stycznia 1949 r., która po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), kontynuowała zatrudnienie i z tego tytułu opłacała składki na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo konieczne jest, aby z wnioskiem o emeryturę wystąpić po 31 grudnia 2008 r. Oznacza to, iż emeryt może starać się o przeliczenie emerytury.

lut

16

Wypłata zawieszonych emerytur

W dniu 19 lutego 2014 r. wchodzi w życie ustawa z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. Wypłata emerytury przysługuje emerytowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) nabył prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011 r.; 2) jego prawo do emerytury zostało zawieszone na podstawie art. 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z kontynuowaniem przez niego po dniu 30 września 2011 r. zatrudnienia bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.

sie

11

Wyrok trybunału konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r. Działa wstecz

Po wydaniu w dniu 13 listopada 2012 r. przez Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 2/2012) wyroku, który uznał za niezgodny z Konstytucją art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dodany przez art. 6 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r., w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawiał prawa do wypłaty emerytury za okres jej zawieszenia, tj. od 1 października 2011 r. z powołaniem się na datę ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw oraz działanie wyroków Trybunału na przyszłość (ex nunc).

sie

11

Wyrównanie emerytury po wyroku trybunału – nie dla wszystkich emerytów

W dniu 13 listopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 2/2012) uznał za niezgodny z Konstytucją art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dodany przez art. 6 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r., w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. W uzasadnieniu wyroku Trybunał wskazał jednak, iż z chwilą ogłoszenia sentencji wyroku w Dzienniku Ustaw utraci moc art. 28 ustawy zmieniającej z 16 grudnia 2010 r. w zakresie, w jakim przewiduje stosowanie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. Znaczy to, że obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą - jako warunek realizacji nabytego prawa do emerytury - nie będzie miał zastosowania do osób, które nabyły to prawo w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Natomiast przepis ten pozostaje nadal w obrocie prawnym i znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury w momencie jego wejścia w życie i później, tj. od 1 stycznia 2011 r.

lis

17

Nie trzeba rezygnować z pracy po nabyciu emerytury

Prawo do emerytury ulegało zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Jeśli emeryt chciał pobierać emeryturę, a pozostawał w zatrudnieniu, musiał rozwiązać chociaż na jeden dzień umowę o pracę. Jeśli tego nie zrobił, to prawa do emerytury ulegało zawieszeniu bez względu na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia.

lis

17

Wcześniejsza emerytura za pracę w szczególnych warunkach

Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura, jeżeli w dniu 1 stycznia 1999 r. osiągnęli okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz mają wymagany okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Emerytura wcześniejsza przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa. Konieczne było również rozwiązanie stosunku pracy. Od 1 stycznia 2013 r. rozwiązanie stosunku pracy nie będzie już konieczne dla uzyskania wcześniejszej emerytury. Prace w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze zostały wymienione w wykazach do rozporządzenia.

lis

17

Wcześniejsza emerytura za pracę w szczególnych warunkach – bez rezygnacji z pracy

Od 1 stycznia 2013 r. pracownik ubiegający się o wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie będzie musiał rozwiązywać umowy o pracę.

lis

17

Wydłużenie wieku emerytalnego od 1 stycznia 2013 r.

Od 1 stycznia 2013 r. stopniowemu wydłużaniu będzie podlegał wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Dotychczas ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługiwała emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie na przykład do dnia 31 grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 60 lat, ale dla urodzonych od dnia 1 stycznia 1953 r. do dnia 31 marca 1953 r. wynosi już - 60 lat i 1 miesiąc. Dla urodzonych od dnia 1 stycznia 1965 r. do dnia 31 marca 1965 r. wynosi co najmniej 64 lata i 1 miesiąc, a dla urodzonych po dniu 30 września 1973 r. wynosi co najmniej 67 lat. Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie na przykład od dnia 1 stycznia 1949 r. do dnia 31 marca 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 5 miesięcy a dla urodzonych po dniu 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 67 lat.

lut

09

Od 1 lutego 2012 r. Zmienia się wysokość składki rentowej

Dnia 1 lutego 2012 r. ma wejść w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki na ubezpieczenia rentowe między innymi pracowników, osób wykonujących pracę nakładczą i zleceniobiorców, finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek.

lut

09

Wznowienie postępowania w sprawie świadczeń przez ZUS

Prawo do świadczeń lub ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość. Przepis powyższy ma odpowiednie zastosowanie, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji okaże się, że przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia prawa do emerytury lub renty albo ich wysokości. Jest to rodzaj wznowienia postępowania, który pozwala ZUS na ponowne wyliczenie wysokości np. emerytury. Jednakże do takiego wznowienia dochodzi np. gdy ZUS stwierdzi, że wcześniej wyliczona wysokość emerytury była błędna na skutek omyłki pracownika ZUS na korzyść ubezpieczonego.

paź

30

Obliczenie wysokości emerytury z uwzględnieniem 30 miesięcy pracy po otrzymaniu wcześniejszej emerytury

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, z późn. zmianami) – dalej jako „u.e.r." emerytura wynosi 24 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 19, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, oraz po 1,3 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych, po 0,7 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem art. 55. Przy obliczaniu emerytury okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Emeryturę, której podstawę wymiaru stanowi podstawa wymiaru świadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, oblicza się od tej samej kwoty bazowej, którą ostatnio przyjęto do ustalenia podstawy wymiaru, a następnie emeryturę podwyższa się w ramach waloryzacji przypadających do dnia nabycia uprawnień do emerytury. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli zainteresowany po nabyciu uprawnień do świadczenia, którego podstawę wymiaru wskazał za podstawę wymiaru emerytury, podlegał co najmniej przez 30 miesięcy ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

paź

30

Zmiany w przepisach o ponownym wyliczeniu emerytury

Z dniem 1 października 2011 r. weszła w życie zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiana nie uchyliła jednak przepisu nakazującego zwolnienie się z pracy co najmniej na jeden dzień, celem kontynuowania pobierania świadczenia emerytalnego. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Oznacza to, iż w celu kontynuowania pobierania świadczenia emerytalnego konieczne jest nadal rozwiązanie stosunku pracy, chociaż na jeden dzień.

Nasze wyróżnienia

    

          

© 2016 - 2021 Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)