Adpopcja

Adopcja

Artykuły: Adopcja

Za adopcję ze wskazaniem kara pozbawienia wolności

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zajmuje się organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Od 20 listopada 2019 r. przepis ten brzmi już inaczej.

Czytaj więcej

Adopcja pasierba przez macochę

Prawo przewiduje możliwość adopcji pasierba, czyli dziecka małżonka z innego związku, przez drugiego małżonka np. macochę. Konieczne jest jednak, aby drugi z rodziców dziecka wyraził zgodę na tę adopcję bądź orzeczeniem Sądu został prawomocnie pozbawiony władzy rodzicielskiej. 

Czytaj więcej

Adopcja tylko do czterdziestki dla małżeństw z trzyletnim stażem

„To unikalny dokument, który może nadać nową jakość pracy ośrodkom adopcyjnym, ale przede wszystkim, który zagwarantuje dziecku przebywającemu w pieczy, zgłoszonemu do adopcji, w znalezieniu właściwej, kochającej rodziny – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak o „Standardach realizacji zadań ośrodków adopcyjnych”, które powstały na jego zlecenie. Dokument trafił już do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Standardy są efektem wielomiesięcznych prac Zespołu ds. opracowania procedur adopcyjnych, składającego się w szczególności z osób zajmujących się zawodowo problematyką adopcji (…) powołanego przez Marka Michalaka. Głównym założeniem tego projektu było wypracowanie jednolitych zasad, wzorca funkcjonowania ośrodków adopcyjnych, dziś każdy pracuje w oparciu o własne procedury. Standardy mają charakter wytycznych i wskazówek, służą jako pomoc w prowadzeniu postępowania adopcyjnego. Podczas prac nad standardami nie zapomniano o najważniejszej z perspektywy Rzecznika Praw Dziecka – dziecięcej podmiotowości oraz zapisach Konwencji o prawach (https://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/standardy-adopcyjne-wedlug-rpd)

Czytaj więcej

Przepisy o adopcji do zmiany

Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która doprowadzi do zmiany przepisów adopcyjnych. W ocenie Rzecznika konieczne jest usprawnienie pracy ośrodków adopcyjnych oraz zapewnienie prawidłowości w stosowanej procedurze adopcyjnej.

Czytaj więcej

Adopcja ze wskazaniem – czy na pewno została zlikwidowana (nowa interpretacja)

Mimo przewodniej idei, która towarzyszyła wprowadzeniu do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 119[1a] (zmiana wejdzie w życie 18 września 2015 r., Dz.U. poz. 1199, druk sejmowy 2361), a mianowicie, ograniczenia możliwości adopcji ze wskazaniem wyłącznie do krewnych rodzica i jego małżonka, interpretacja tego przepisu, przestaje być jednoznaczna po analizie nagrań z posiedzeń podkomisji i komisji sejmowych rozpatrujących projekt tej zmiany. Nagrania te są zamieszczone na stronie sejmu: http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/poskomprocall?OpenAgent&7&2361 W trakcie prac komisji przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zgłaszali wątpliwości, nie tylko co do celowości nowelizacji, ale również jej skutków, wobec braku zmiany przepisu art. 119 k.r.o.

Czytaj więcej

Zlikwidowano adopcję ze wskazaniem

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ma na celu ograniczenie zagrażającego prawom i dobru dzieci tzw. podziemia adopcyjnego poprzez ograniczenie kręgu osób do samych krewnych i małżonka rodzica, w przypadku których jest możliwość adopcji ze wskazaniem. Ustawa ta została uchwalona i podpisana co do zasady w kształcie, który został zaproponowany w projekcie (druk sejmowy nr 2361), mimo negatywnych w tym zakresie opinii ze strony Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratora Generalnego oraz Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

Adopcja ze wskazaniem – zostaje. Kolejna negatywna opinia w zakresie zmiany przepisów

W dniu 23 lutego 2015 r. zostało sporządzone stanowisko Rady Ministrów wobec projektu ustawy o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego ograniczającego adopcję ze wskazaniem do kręgu osób spowinowaconych bądź spokrewnionych z rodzicami biologicznymi dziecka oraz wprowadzającego bezwzględne pośrednictwo ośrodka adopcyjnego w zakresie złożenia wniosku o przysposobienie do sądu. Również to stanowisko, tak jak pozostałe, w tym Sądu Najwyższego, jest negatywne, co oznacza, iż projekt przepisów może nie wejść w życie, z dość dużym prawdopodobieństwem. Projekt ten zarejestrowany w Sejmie pod numerem druku sejmowego 2361, w dniu 5 czerwca 2014 r. został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. W dniu 13 maja 2014 r. Krajowa Rada Sądownictwa wypowiedziała się negatywnie na temat projektowanych zmian w zakresie adopcji ze wskazaniem, przesyłając do Sejmu opinię z 8 maja 2014 r. Ponadto do Sejmu w dniu 14 maja 2014 r. została skierowana opinia Sądu Najwyższego, również negatywna. Kolejne opinie zostały sporządzone przez Biuro Analiz Sejmowych, w tym opinia z 4 lipca 2014 r., która nie poparła projektu zmian, wskazując wprost, iż „(…) przysposobienie ze wskazaniem jest legalną instytucją prawną i nadużyciem jest upowszechnianie w mediach twierdzenie, że każde tego typu orzeczenie sądu stanowi konsekwencje umowy handlowej między rodzicami naturalnymi dziecka i przysposabiającymi. (…).

Czytaj więcej

Negatywne opinie na temat likwidacji adopcji ze wskazaniem

Projekt ustawy o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego ograniczający adopcję ze wskazaniem do kręgu osób spowinowaconych bądź spokrewnionych z rodzicami biologicznymi dziecka oraz wprowadzający bezwzględne pośrednictwo ośrodka adopcyjnego w zakresie złożenia wniosku o przysposobienie do sądu, może nie wejść w życie. Projekt ten zarejestrowany w Sejmie pod numerem druku sejmowego 2361 w dniu 5 czerwca 2014 r. został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Czytaj więcej

Czy adopcja ze wskazaniem to handel ludźmi?

W Kodeksie karnym obowiązuje przepis art. 189a, który stanowi, że „Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Przepis ten został przeniesiony z innego artykułu Kodeksu karnego, tj. 253 Kodeksu karnego. Miało to miejsce 8 września 2010 r. i w ramach tej samej nowelizacji został dodany do art. 115 § 22, w którym zdefiniowano handel ludźmi jako werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

Czytaj więcej

Dojdzie do zmiany przepisów o adopcji ze wskazaniem?

Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, przygotowała w dniu 14 marca 2014 r. projekt ustawy o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie postępowania adopcyjnego wprowadzając adopcję ze wskazaniem ograniczającą krąg rodziców adopcyjnych do osób spowinowaconych bądź spokrewnionych z rodzicami biologicznymi dziecka oraz wprowadzając bezwzględne pośrednictwo ośrodka adopcyjnego w zakresie złożenia wniosku o przysposobienie do sądu.

Czytaj więcej

Okres trwania kontaktów dziecka z rodzicami adopcyjnymi

Przepisy nie określają jak długo powinny trwać takie kontakty. Określa je sąd według swojego uznania oraz przy uwzględnieniu opinii ośrodka adopcyjnego. W tym celu wydaje postanowienie o określeniu osobistej styczności rodziców z dzieckiem. Często zdarza się, iż wystarczy jedno bądź dwa spotkania rodziców z dzieckiem, aby mogli oni je zabrać do siebie do domu, w którym pozostanie na czas trwania postępowania adopcyjnego przed Sądem. Jeśli sąd orzeknie adopcję dziecko zostanie z rodzicami adopcyjnymi na stałe, jako ich dziecko.

Czytaj więcej

Opinia kwalifikacyjna dla męża matki dziecka, który chce je przysposobić

Zgodnie z art. 114 [1] §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy. Zgodnie natomiast z art. 172 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kandydaci do przysposobienia dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. Nie dotyczy to kandydatów do przysposobienia spokrewnionych albo spowinowaconych z dzieckiem, a zatem ojczyma dziecka (męża matki dziecka).

Czytaj więcej

Zaskarżenie odmowy skierowania na szkolenie adopcyjne do sądu

Zgodnie z art. 114[1] §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy. Posiadanie świadectwa ukończenia szkolenia jest niezbędne do adopcji dziecka. Skierowanie na szkolenie adopcyjne poprzedzone jest jednak wstępną oceną kandydata dokonywaną przez ośrodek adopcyjny. Negatywna ocena uniemożliwia skierowanie na szkolenie. Zamyka to zatem drogę do adopcji dziecka, chyba że rodzica adopcyjny zwrócić się do innego ośrodka adopcyjnego i tam skutecznie uda mu się dostać na szkolenie.

Czytaj więcej

Zmiany w urlopach macierzyńskich dla rodziców adopcyjnych

W dniu 17 czerwca 2013 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy w zakresie urlopów macierzyńskich i dodatkowych urlopów macierzyńskich. Został również wprowadzony 26-tygodniowy urlop rodzicielski. Zgodnie z tymi zmianami pracownik (a zatem kobieta lub mężczyzna), nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika o urlop. Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego. Urlop rodzicielski jest natomiast udzielany bezpośrednio po dodatkowych urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Czytaj więcej

Adopcja ze wskazaniem do usunięcia

W dniu 19 kwietnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił między innymi do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z powtórnym wnioskiem o dokonanie zmian w przepisach adopcji ze wskazaniem. W dniu 23 lipca 2013 r. została udzielona odpowiedź przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Proponowane rozwiązanie, ograniczające krąg osób, którym rodzice biologiczni dziecka mogą przekazać władzę rodzicielską do osób z nim spokrewnionych i spowinowaconych, zasługuje na uwagę z punktu widzenia próby ograniczenia zjawiska przeprowadzania tzw. adopcji ze wskazaniem z jednoczesnym uzyskiwaniem z tego tytułu korzyści materialnych. Jednakże z drugiej strony ograniczanie tego kręgu osób, jedynie do osób spokrewnionych i spowinowaconych, budzi wątpliwości merytoryczne gdyż: a) należy się liczyć z możliwością wystąpienia sytuacji, w której rodzice wskażą krewnych, którzy nigdy nie poznali dziecka. Natomiast samo dziecko mogło wytworzyć więź z osobą niespokrewnioną czy niespowinowaconą z najbliższego otoczenia, której predyspozycje do pełnienia roli rodzica adopcyjnego okażą się większe niż osoby krewnej.

Czytaj więcej

Adopcja ze wskazaniem jest legalna

Adopcja ze wskazaniem wynika z art. 119 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka. Adopcja ta zwana potocznie „adopcją ze wskazaniem” nie jest ograniczona do kręgu osób spokrewnionych bądź spowinowaconych z dzieckiem.

Czytaj więcej

Za święto przypadające w sobotę będzie dodatkowy dzień wolny

Do dnia 7 października 2012 r. obowiązywał przepis, który nie pozwalał na obniżenie wymiaru czasu o święto, czyli o 8 godzin, przypadające w dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy. Na przykład jeśli pracownik zgodnie z rozkładem czasu pracy pracował od poniedziałku do piątku, a święto wypadło w sobotę (czyli dzień wolny dla pracownika) to wymiar jego czasu pracy nie ulegał obniżeniu o 8 godzin. Oznacza to, że nie dostawał on dodatkowego dnia wolnego. Jeśli pracownik, zgodnie z rozkładem czasu pracy, pracuje od wtorku do soboty i święto wypadnie w sobotę, czyli w pracujący dla niego dzień, wymiar jego czasu pracy ulegnie obniżeniu o 8 godzin, czyli będzie on w danym tygodniu pracował krócej. Oznaczało to, że jeden pracownik pracował 5 dni w tygodniu, a drugi – 4 dni. Jednemu z nich święto obniżyło wymiar czasu pracy i pracował w danym miesiącu mniej godzin, a drugi musiał wypracować cały wymiar czasu pracy przypadający na dany miesiąc.

Czytaj więcej

Jakie dane o rodzicach adopcyjnych gromadzi ośrodek adopcyjny

Ośrodek adopcyjny prowadzi dokumentację dotyczącą kandydatów do przysposobienia dziecka i szkoleń tych osób oraz pomocy pedagogicznej, psychologicznej i z zakresu prawa rodzinnego udzielonej osobom, które przysposobiły dziecko. Prowadzi również rejestr osób, które ukończyły szkolenie. Ośrodek adopcyjny gromadzi następujące informacje dotyczące kandydatów do przysposobienia dziecka: 1) imię i nazwisko; 2) obywatelstwo; 3) adres miejsca zamieszkania; 4) stan cywilny; 5) wykształcenie;

Czytaj więcej

Likwidacja adopcji ze wskazaniem

W dniu 24 października 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośba o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów dotyczących adopcji ze wskazaniem. W piśmie Rzecznik zaproponował nowe brzmienie przepisu art. 119[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez dodanie §4: „Jeżeli jest to zgodne z dobrem dziecka, przysposobienie może nastąpić, na wniosek osoby wskazanej przez matkę lub ojca, którą może być wyłącznie krewny lub powinowaty dziecka”. Rzecznik oczekuje zatem zawężenia przy adopcji ze wskazaniem kręgu rodziców adopcyjnych do członków rodziny dziecka.

Czytaj więcej

Rodzic adopcyjny zostanie poinformowany o możliwości adopcji rodzeństwa dziecka

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek informowania rodziców adopcyjnych, którzy wcześniej adoptowali dziecko, o możliwości adopcji brata albo siostry tego dziecka. Rodzice tacy mają pierwszeństwo przy adopcji rodzeństwa dziecka przed innymi kandydatami. Przepisy jednak milczą na temat, jak powinna wyglądać procedura adopcyjna przy takim przysposobieniu. Nie jest zatem jasne czy rodzice muszą przechodzić ponowne szkolenie, kwalifikacje, diagnostykę, jak również czy mogą adoptować rodzeństwo w razie dużej różnicy wieku między rodzeństwem.

Czytaj więcej

phone