ZUS wzywa kobiety prowadzące działalność gospodarczą do korekt dokumentów oraz zwrotu wypłaconych zasiłków

Data publikacji: 14.04.2017r.

Kilka dni temu serwis natemat.pl opisał podjęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych działania skierowane do kobiet prowadzących działalność gospodarczą, korzystających wcześniej z zasiłków, w tym macierzyńskiego (z tytułu urodzenia dziecka) - http://natemat.pl/205703,a-zus-ma-swoja-polityke-prorodzinna-zadaja-o-matki-dwojki-dzieci-231-tys-zl

„W marmurowej siedzibie ZUS w Warszawie powstał nowy plan odzyskania pieniędzy wypłaconych przedsiębiorczym matkom. To dalszy ciąg głośnej 2 lata temu sprawy. Chodziło o tysiące właścicielek małych firm tzw. matek na samozatrudnieniu. Media pisały wówczas, że część kobiet rejestruje firmy tylko po to, aby po jednorazowym opłaceniu najwyższej możliwej składki iść na zwolnienie lekarskie i korzystać z wysokich świadczeń macierzyńskich. Maksymalna składka uprawiała do wypłaty nawet 6 tysięcy złotych miesięcznie zasiłku. (…) Powstała za to specjalna ustawa uszczelniająca system, (…). Za to teraz ZUS wnikliwie zabrał się za ściganie wszystkich matek na samozatrudnieniu, także tych uczciwych. (…).”

W przypadku opisywanym powyżej Zakład Ubezpieczeń Społecznych wezwał kobietę prowadzącą działalność gospodarczą do złożenia korekt dokumentów za okres pobierania zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, oczekując w istocie, iż kobieta wyrejestruje się z ubezpieczeń społecznych (w tym ubezpieczenia chorobowego) za okres pobierania tych zasiłków. ZUS twierdził bowiem (jak przytacza to serwis natemat.pl), iż w czasie pobierania zasiłków chorobowego i macierzyńskiego nie prowadzi się działalności gospodarczej, a zatem należy wyrejestrować się
z ubezpieczeń społecznych. Taka interpretacja nie pozwala jednak na uzyskanie żadnych świadczeń z tytułu choroby bądź urodzenia dziecka. Wyrejestrowanie się
z ubezpieczeń społecznych, w tym chorobowego skutkuje wyłączeniem z podlegania ubezpieczeniom a zatem pozbawia prawa do zasiłków. Wobec zasiłków już wypłaconych skutek jest taki, że podlegają one zwrotowi na rzecz ZUS.

W takiej sytuacji nie należy ulegać żądaniu ZUS złożenia dokumentów i podjąć obronę swoich praw, gdyż jak podaje serwis natemat.pl „(…) inna przedsiębiorcza ofiara ZUS wygrała sądownie swoją batalię.”. 

Art.  13. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne w następujących okresach:

1)  pracownicy - od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku;

2)  osoby wykonujące pracę nakładczą oraz zleceniobiorcy - od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy;

2a)  (uchylony);

3)  członkowie spółdzielni - od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz spółdzielni do dnia zakończenia jej wykonywania;

4)  osoby prowadzące pozarolniczą działalność - od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

5)  osoby współpracujące - od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy zlecenia do dnia zakończenia tej współpracy;

6)  posłowie i senatorowie - od dnia nabycia prawa do uposażenia do dnia utraty tego prawa;

7)  stypendyści sportowi - od dnia spełnienia warunków, o których mowa w art. 8 ust. 12, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków;

8)  osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia zakończenia wykonywania tej pracy;

9)  bezrobotni - od dnia nabycia prawa do zasiłku, świadczenia integracyjnego lub stypendium do dnia utraty prawa do nich;

9a)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9a - od dnia nabycia prawa do stypendium do dnia utraty prawa do niego;

9b)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9b - od dnia nabycia prawa do stypendium do dnia utraty prawa do niego;

10)  duchowni - od dnia przyjęcia do stanu duchownego do dnia wystąpienia z tego stanu, a w przypadku alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów - od dnia ukończenia 25 lat;

11)  żołnierze niezawodowi w służbie czynnej oraz osoby odbywające służbę zastępczą - od dnia powołania lub skierowania do tej służby do dnia zwolnienia z tej służby;

12)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 18a - od dnia nawiązania stosunku służby do dnia zwolnienia ze służby;

13)  osoby pozostające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego - od dnia spełnienia warunków, o których mowa w art. 9 ust. 6, do dnia zaprzestania spełniania tych warunków;

13a)  osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6b ust. 1 - od dnia określonego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 36 ust. 15, jako dzień rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym oświadczenie zostało złożone, do dnia wskazanego w oświadczeniu jako dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

14)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 - od dnia nabycia prawa do świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego, wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie do dnia utraty tego prawa;

15)  8   pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - od dnia uzyskania statusu słuchacza do dnia utraty tego statusu;

16)  osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 21 - od dnia nabycia prawa do świadczenia szkoleniowego do dnia utraty tego prawa;

17)  członkowie rad nadzorczych - od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.). 

Artykuł powiązano z:  zasiłek chorobowy   zasiłek macierzyński   zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą (odwołanie od decyzji ZUS)   kontrola ZUS kobiet prowadzących działalność gospodarczą   zwrot wypłaconych zasiłków chorobowego i macierzyńskiego   podleganie ubezpieczeniom społecznym, w tym z tytułu umowy o pracę  

wróć

phone