Zrzeczenie się władzy rodzicielskiej nie pozbawia rodziców biologicznych tej władzy

Prawo rodzinne 

lis

06

Zgodnie z art. 119[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. Zgodę tę mogą odwołać przez oświadczenie złożone przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio, jeżeli jedno z rodziców wyraziło taką zgodę, a zgoda drugiego nie jest do przysposobienia potrzebna. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli porozumienie się z drugim rodzicem napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio również wtedy, gdy rodzice przysposabianego są nieznani albo nie żyją, jeżeli sąd opiekuńczy w orzeczeniu o przysposobieniu tak postanowi.

Powyższy przepis dotyczy zgody anonimowej, zwanej też blankietową na adopcję, adopcją bez wskazania albo zrzeczeniem się władzy rodzicielskiej. Oświadczenie rodzica biologicznego, w którym wyraża zgodę na adopcję swojego dziecka w przyszłości nie pozbawia go jednak władzy rodzicielskiej. Sąd w takiej sytuacji nie ustanawia również opiekuna prawnego. W przypadku takiego zrzeczenia, władza rodzicielska ustaje na zasadach określonych w art. 123 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu.

Od 1 stycznia 2012 r. powyższe regulacje ulegną zmianie. Nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej spowoduje, iż z chwilą powyższego zrzeczenia rodzic biologiczny utraci władzę rodzicielską nad swoim dzieckiem. Dla sądu oznacza to konieczność wyznaczenia dla dziecka opiekuna prawnego

Podstawa prawna: art. 119[1], art. 123 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, art. 201 pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887).

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)