Zrzeczenie się władzy rodzicielskiej nie pozbawia rodziców biologicznych tej władzy

Data publikacji: 06.11.2011r.

Zgodnie z art. 119[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. Zgodę tę mogą odwołać przez oświadczenie złożone przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio, jeżeli jedno z rodziców wyraziło taką zgodę, a zgoda drugiego nie jest do przysposobienia potrzebna. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli porozumienie się z drugim rodzicem napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio również wtedy, gdy rodzice przysposabianego są nieznani albo nie żyją, jeżeli sąd opiekuńczy w orzeczeniu o przysposobieniu tak postanowi.

Powyższy przepis dotyczy zgody anonimowej, zwanej też blankietową na adopcję, adopcją bez wskazania albo zrzeczeniem się władzy rodzicielskiej. Oświadczenie rodzica biologicznego, w którym wyraża zgodę na adopcję swojego dziecka w przyszłości nie pozbawia go jednak władzy rodzicielskiej. Sąd w takiej sytuacji nie ustanawia również opiekuna prawnego. W przypadku takiego zrzeczenia, władza rodzicielska ustaje na zasadach określonych w art. 123 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu.

Od 1 stycznia 2012 r. powyższe regulacje ulegną zmianie. Nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej spowoduje, iż z chwilą powyższego zrzeczenia rodzic biologiczny utraci władzę rodzicielską nad swoim dzieckiem. Dla sądu oznacza to konieczność wyznaczenia dla dziecka opiekuna prawnego

stan prawny na dzień publikacji artykułu  | publikacja: 2011-11-06

Art. 119[1] § 1. Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. Rodzicom, którzy wyrazili taką zgodę, władza rodzicielska 
i prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługują. Zgodę tę mogą odwołać przez oświadczenie złożone przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie. 
§ 2. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio, jeżeli jedno z rodziców wyraziło taką zgodę, a zgoda drugiego nie jest do przysposobienia potrzebna. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli porozumienie się z drugim rodzicem napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. 
§ 3. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio również wtedy, gdy rodzice przysposabianego są nieznani albo nie żyją, jeżeli sąd opiekuńczy w orzeczeniu 
o przysposobieniu tak postanowi. 
Art. 123 § 1. Przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 r. Nr 9 poz. 59)

Art. 201 pkt 8. W art. 119[1] w § 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 
„Rodzicom, którzy wyrazili taką zgodę, władza rodzicielska i prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługują.”

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887).

wróć

phone