Zrzeczenie się prawa do zachowku

Data publikacji: 09.03.2018r.

Zachowek jest formą uprawnienia, które ma na celu ochronę spadkobierców ustawowych. Osoba uprawniona do zachowku ma prawo żądać zapłaty określonej kwoty pieniędzy od osób, które zamiast niej uzyskały prawa do spadku. Zachowek przysługuje zstępnym, jak również rodzicom i małżonkowi spadkodawcy.

Sąd Najwyższy orzekł w tej kwestii, iż przepisy prawa nie wykluczają zawarcia umowy w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia tylko w przypadku prawa do zachowku. Sąd Najwyższy uznał, że w takiej sytuacji konstrukcja umowy zrzeczenia się prawa do zachowku jest całkowicie dopuszczalna.

W omawianym przypadku osoba chciała sporządzić umowę zrzeczenia się prawa do zachowku pomiędzy nim a jego ojcem. Jednakże notariusz odmówił sporządzenia takiej umowy z uwagi na jej sprzeczność z prawem.
Sprawa trafiła ostatecznie do Sądu Najwyższego, który w uchwale z 17 marca 2017 r. – III CZP 110/16, wskazał, iż zawarcie takiej umowy zgodne jest z literą prawa. Poza tym Sąd wskazał, iż umowy takie są przy tym instrumentem pozwalającym zminimalizować lub w ogóle wyeliminować spory dotyczące sukcesji powstające po śmierci spadkodawcy.
umowne zrzeczenie się prawa do zachowku jest szansą na odpowiednie zminimalizowanie sporów rodzinnych na tle spadkowym.

Art. 991 §1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).
§2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.
Art. 1048 Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.)

 

(Podtytuł artykułu: Czy u notariusza można zawrzeć umowę zrzeczenia się prawa do zachowku?)

Artykuł powiązano z:  o zachowek  

wróć

phone