zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.07.2020 r. (piątek) Kancelaria w Warszawie oraz Filia w Nowym Dworze Mazowieckim będą czynne do godz. 16.00     zegar

Zmiany w zakresie wznowienia postępowania karnego

Data publikacji: 06.11.2011r.

Od 14 listopada 2011 r. obowiązywać będzie dodatkowa przesłanka wznowienia postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym w postępowaniu karnym.

Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem będzie można wznowić na wniosek oskarżonego, złożony w terminie zawitym miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o zapadłym wobec niego orzeczeniu, jeżeli:

1) sprawę rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, któremu nie doręczono zawiadomienia o terminie posiedzenia lub rozprawy albo doręczono je w inny sposób niż osobiście, gdy wykaże on, że nie wiedział o terminie oraz o możliwości wydania orzeczenia pod jego nieobecność,

2) orzeczenia, o którym mowa w art. 100 § 2 i 3 k.p.k., wydanego pod nieobecność skazanego oraz orzeczenia, o którym mowa w art. 479 § 1 k.p.k., nie doręczono skazanemu albo doręczono w inny sposób niż osobiście, gdy wykaże on, że nie wiedział o jego treści oraz o przysługującym mu prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.

W art. 100 §2 i 3 k.p.k. mowa jest o orzeczeniu wydanym poza rozprawą, które należy doręczyć prokuratorowi, a także stronie i osobie nie będącej stroną, którym przysługuje środek zaskarżenia, jeżeli nie brali oni udziału w posiedzeniu lub nie byli obecni przy ogłoszeniu (w innych wypadkach o treści orzeczenia lub zarządzenia należy powiadomić strony) oraz o wyroku zapadłym na posiedzeniu oraz postanowieniu z uzasadnieniem w przypadku odroczenia sporządzenia uzasadnienia postanowienia na czas do 7 dni. Natomiast art. 479 §1 k.p.k. stanowi o wyroku zaocznym, wydawanym w przypadku, gdy oskarżonemu doręczono wezwanie, a nie stawił się on, ani jego obrońca na rozprawę główną.

Nie ma podstaw do wznowienia postępowania na powyższych zasadach, jeśli miała miejsce odmowa przyjęcia pisma lub odmowa albo niemożność pokwitowania odbioru przez adresata, a na zwrotnym pokwitowaniu doręczający uczynił w związku z tym odpowiednią wzmiankę (art. 136 §1 k.p.k.). W takim bowiem przypadku uważa się, że doręczenie zostało dokonane. Wznowienie nie nastąpi również w przypadku, o którym mowa w art. 139 §1 k.p.k., a mianowicie gdy oskarżony, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem. W takim przypadku pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone. Brak jest możliwości wznowienia postępowanie, jeżeli w rozprawie lub posiedzeniu uczestniczył obrońca.

wróć

phone