Zmiany w urlopach wychowawczych

Data publikacji: 11.08.2013r.

Z dniem 17 czerwca 2013 r. wprowadzono zmiany w przepisach o urlopach macierzyńskich. Zmiany zostały wprowadzone również w zakresie urlopów wychowanych. Dotychczas urlop wychowawczy mógł wynosić maksymalnie 3 lata ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia. Wymiar urlopu macierzyńskiego nie uległ zmianie. Została natomiast przesunięta granica wieku dziecka – do 5 lat, które może być wychowywane w trakcie tego urlopu. 

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2013-08-11

Art. 186. §1 Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94)


Art. 1 W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

9) w art. 186 § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.”; 

ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 675)

wróć

phone