Porady Online

 

 

więcej

info

Zmiany w urlopach macierzyńskich od 2012 r.

Data publikacji: 25.09.2011r.

Pracownicy mają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2012 r. zwiększy się wymiar tego urlopu.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie bądź przysposobienia jednego dziecka w 2010 i 2012 r. wynosił 2 tygodnie. Od przyszłego roku będzie wynosił 4 tygodnie.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie bądź przysposobienia więcej niż jednego dziecka, w 2010 i 2011 r. wynosił 3 tygodnie. Od przyszłego roku będzie wynosił 6 tygodni.

Wymiar dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla pracownika, który przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, wynosił w 2010 i 2011 r. 1 tydzień. Od 1 stycznia 2012 r. wymiar tego urlopu wzrośnie do 2 tygodni. 

Pracownicy korzystający w dniu 1 stycznia 2012 r. z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze należnym w 2011 r. mają prawo do części dodatkowego urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem dodatkowego urlopu.

Części dodatkowego urlopu udziela się jednorazowo w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu. 

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. W 2010 i 2011 r. wymiar tego urlopu wynosił 1 tydzień. Od 2012 r. ulegnie on zwiększeniu do 2 tygodni.

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko korzystający w dniu 1 stycznia 2012 r. z urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia ma prawo do części urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem urlopu ojcowskiego. Części urlopu ojcowskiego udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu w dotychczasowym wymiarze, na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu. 

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2011-09-25

Artykuł powiązano z:  zasiłek macierzyński   zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą (odwołanie od decyzji ZUS)   kontrola ZUS kobiet prowadzących działalność gospodarczą   zwrot wypłaconych zasiłków chorobowych i macierzyńskich  

wróć

phone