Zmiany w reprezentacji ZUS i Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA przed sądem

Ubezpieczenia społeczne 

lut

09

W dniu 13 października 2011 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę Składu Siedmiu Sędziów (II UZP 6/2011, Biuletyn Sądu Najwyższego 2011/10). Wynika z niej, iż pracownik Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji niebędący radcą prawnym nie może być pełnomocnikiem procesowym Dyrektora tego Zakładu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 87 §1 i 2 k.p.c.). Sama uchwała odnosi się wyłącznie do pracowników Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA, jednakże z uzasadnienia tej uchwały wynika, iż może ona objąć również pracowników oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 87 §1 i §2 Kodeksu postępowania cywilnego wyraźnie stanowi, kto może być pełnomocnikiem przed sądem powszechnym, a zatem również przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych:

Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot.

Z uchwały Sądu Najwyższego wynika, iż Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA nie posiada osobowości prawnej. Nie ma więc możliwości udzielenia pełnomocnictwa swojemu pracownikowi, gdyż tylko osoba prawna lub przedsiębiorca może takiego pełnomocnictwa udzielić. W podobnej sytuacji są oddziały ZUS. Sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada osobowość prawną, ale jego oddziały nie. Oznacza to, iż od podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy, której nadano moc zasady prawnej, na sali sądowej po stronie Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA albo oddziałów ZUS powinni pojawiać się radcy prawni, a nie pracownicy tych instytucji.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 87 §1 i §2 Kodeksu postępowania cywilnego.

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)