Zmiany w przepisach o wyzysku i przedawnieniu roszczeń – zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie już biegu przedawnienia

Prawo cywilne 

kwi

07

Z dniem 30 czerwca 2022 r. wejdą w życie zmiany w kodeksie cywilnym, które dotyczą kwestii przedawnienia i możliwości jego przerwania poprzez zawezwanie do próby ugodowej, a także wyzysku. Zmiany te wprowadza ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 

Dotychczas zawezwanie do próby ugodowej skutkowało przerwaniem biegu przedawnienia. Po zmianie przepisów złożenie tego rodzaju wniosku do sądu spowoduje jedynie zawieszenie biegu termin przedawnienia. 

Również wszczęcie mediacji nie będzie już powodowało przerwania biegu przedawnienia. 

Wprowadzone zostaną również zmiany w pojęciu wyzysku. Wprowadzona została dodatkowa przesłanka braku dostatecznego rozeznania drugiej strony co do przedmiotu umowy. Wprowadzono także domniemanie prawne, że jeżeli wartość świadczenia jednej ze stron w chwili zawarcia umowy przewyższa co najmniej dwukrotnie wartość świadczenia wzajemnego, domniemywa się, że przewyższa je w stopniu rażącym.

Strona która doświadczyła wyzysku może po zmianie przepisów według swego wyboru żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia albo unieważnienia umowy. Zmienia się również termin dochodzenia tych uprawnień na 3 lata, a w przypadku konsumenta na 6 lat. 

Zmianie ulega również przepis o odpowiedzialności za zapłatę czynszu najmu. Po zmianie z odpowiedzialności tej zostaną wyłączeni pełnoletni zstępni pozostający na utrzymaniu najemcy i stale z nim zamieszkujący, którzy nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. 

Podstawa prawna: art. 121, art. 123, art. 388, art. 688 [1] ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) w brzmieniu obowiązującym na 30.06.2022 r.

(Podtytuł artykułu: Czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia?)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)