Zmiany w przepisach o dziedziczeniu spadków

Prawo rodzinne  Prawo cywilne 

Od 15 listopada 2023 r. zmienią się zasady dziedziczenia spadków, ale również reguły dotyczące ich odrzucania oraz uzyskiwania zezwolenia sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. 

W razie braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Jeżeli dziecko któregokolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. W braku dzieci i wnuków tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Zmiana przepisów polega na ograniczeniu zstępnych dziadków dopuszczonych do dziedziczenia, albowiem nie będą już dziedziczyć wszyscy zstępni, a jedynie dzieci i wnuki tych dziadków, którzy zmarli przed spadkodawcą. 

Doprecyzowano również zasady odrzucania spadków. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Do zachowania tego terminu wystarcza złożenie przed jego upływem wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Jeżeli złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zezwolenia sądu, bieg terminu do złożenia oświadczenia ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania sądowego w tym przedmiocie.

W zakresie uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia wprowadzono regułę, że do zachowania terminu na uchylenie się wynoszącego rok od np. wykrycia błędu, wystarcza złożenie przed jego upływem wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia. Również spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

Zmiana przepisów dotycz również kwestii dziedziczenia przez dzieci i uzyskiwania zezwolenia z sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu dziecka. Po zmianie przepisów, jeżeli dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez rodzica, to czynność polegająca na odrzuceniu spadku w imieniu dziecka przez rodzica, któremu w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, gdy jest dokonywana za zgodą drugiego z rodziców, któremu również w tym zakresie przysługuje władza rodzicielska, albo gdy jest dokonywana wspólnie, nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego albo, w przypadkach wskazanych w art. 640[1] Kodeksu postępowania cywilnego, sądu spadku - jeżeli spadek odrzucają inni zstępni rodziców tego dziecka.

Postawa prawna: art. 934, art. 1015, art. 1019 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610), art. 640 [1] ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1550), art. 101 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) - w brzmieniu obowiązującym od 15 listopada 2023 r.

(Podtytuł artykułu: W jaki sposób zmieniły się zasady dziedziczenia spadków )

Artykuł powiązano z:  Sprawy Spadkowe  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)