Zmiany w procedurze administracyjnej

Ubezpieczenia społeczne  Prawo gospodarcze 

lip

26

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Jednymi z ważniejszych zmian są:

  1. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony – ta reguła ma zastosowanie, jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej. Wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. Reguła ta nie ma jednak zastosowania jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego.
  2. Utrwalone praktyki rozstrzygania spraw – reguła ta stanowi, że organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.
  3. Instytucja ponaglenia – inaczej możliwości zaskarżenia bezczynności organów lub przewlekłego prowadzenia postępowania.
  4. Wolna sobota – terminy upływające w sobotę, przesuwają się na pierwszy dzień roboczy, nie będący dniem wolnym od pracy ani sobotą.
  5. Mediacja – została wprowadzona w dwóch relacjach: między stronami postępowania administracyjnego lub organem i stroną; jej celem jest, aby sprawy były rozpoznawane szybciej.
  6. Milczące załatwienie sprawy – jeżeli organ w ciągu miesiąca od dnia doręczenia żądania strony, nie wyda decyzji kończącej postępowanie, bądź nie wniesie sprzeciwu to przyjmuje się, że sprawa jest załatwiona w sposób jaki oczekiwała tego strona.
  7. Zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji administracyjnej - oznacza natychmiastową i ostateczną prawomocność decyzji. 
Postawa prawna: art. 7a, art. 8, art. 13, art. 37, art. 57, art. 96a, art. 122a, 127a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1257).

(Podtytuł artykułu: Jakie zmiany zostały wprowadzone do postępowania administracyjnego?)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)