PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

Porady Online

 

 

więcej

info

Zmiany w procedurze administracyjnej

Data publikacji: 26.07.2017r.

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Jednymi z ważniejszych zmian są:

  1. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony – ta reguła ma zastosowanie, jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej. Wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. Reguła ta nie ma jednak zastosowania jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego.
  2. Utrwalone praktyki rozstrzygania spraw – reguła ta stanowi, że organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.
  3. Instytucja ponaglenia – inaczej możliwości zaskarżenia bezczynności organów lub przewlekłego prowadzenia postępowania.
  4. Wolna sobota – terminy upływające w sobotę, przesuwają się na pierwszy dzień roboczy, nie będący dniem wolnym od pracy ani sobotą.
  5. Mediacja – została wprowadzona w dwóch relacjach: między stronami postępowania administracyjnego lub organem i stroną; jej celem jest, aby sprawy były rozpoznawane szybciej.
  6. Milczące załatwienie sprawy – jeżeli organ w ciągu miesiąca od dnia doręczenia żądania strony, nie wyda decyzji kończącej postępowanie, bądź nie wniesie sprzeciwu to przyjmuje się, że sprawa jest załatwiona w sposób jaki oczekiwała tego strona.
  7. Zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji administracyjnej - oznacza natychmiastową i ostateczną prawomocność decyzji. 

Art.  7a.  §  1.  Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ.

§  2.  Przepisu § 1 nie stosuje się:

1)  jeżeli wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego;

2)  w sprawach osobowych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych.

Art.  8.  §  1.  Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

§  2.  Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

Art.  13.  §  1.  Organy administracji publicznej w sprawach, których charakter na to pozwala, dążą do polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz ustalania praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania w należących do ich właściwości sprawach, w szczególności przez podejmowanie czynności:

1)  skłaniających strony do zawarcia ugody, w sprawach, w których uczestniczą strony o spornych interesach;

2)  niezbędnych do przeprowadzenia mediacji.

§  2.  Organy administracji publicznej podejmują wszystkie uzasadnione na danym etapie postępowania czynności umożliwiające przeprowadzenie mediacji lub zawarcie ugody, a w szczególności udzielają wyjaśnień o możliwościach i korzyściach polubownego załatwienia sprawy.

Art.  37. §1.  Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1)  nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2)  postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

§2.  Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

§3. Ponaglenie wnosi się:

1)  do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

2)  do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

§4.  Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego.

§5.  Organ, o którym mowa w § 3, rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

§6.  Organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie, w którym:

1)  wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

2)  w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:

a)  zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone,

b)  zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

§7.  Organ rozpatrujący ponaglenie może z urzędu zmienić postanowienie, o którym mowa w § 6, wyznaczając dłuższy termin zakończenia postępowania, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, wymagające dłuższego postępowania, nieznane w momencie wyznaczania terminu.

§8. W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 2, przepisów § 4, 6 i 7 nie stosuje się.
W przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości organ prowadzący postępowanie niezwłocznie załatwia sprawę oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn
i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Art.  57.  §  1.  Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

§  2.  Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.

§  3.  Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

§  3a.  Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było - w dniu poprzedzającym bezpośrednio ten dzień.

§  4.  Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

§  5.  Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

1)  wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;

2)  nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe;

3)  złożone w polskim urzędzie konsularnym;

4)  złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;

5)  złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;

6)  złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Art.  96a.  §1  W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy.

§2.  Mediacja jest dobrowolna.

§3.  Celem mediacji jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych
i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

§4.  Uczestnikami mediacji mogą być:

1)  organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo

2)  strony postępowania.

Art.  122a. §1.  Sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

§2.  Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym
w przepisie szczególnym organ ten:

1)  nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo

2)  nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).

Art.  127a. §1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 1257).

(Podtytuł artykułu: Jakie zmiany zostały wprowadzone do postępowania administracyjnego?)

wróć

phone