Zmiany w prawie adopcyjnym od 2012 r.

Prawo rodzinne 

lis

06

W dniu 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887). Nowe zasady prowadzenia procedury adopcyjnej przez ośrodki adopcyjne zostały uregulowane w art. 154 – 175 ustawy.

Nadal prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego. Ośrodek adopcyjny prowadzić jednak będzie samorząd województwa lub podmiot, któremu samorząd województwa zlecił realizację tego zadania.

Szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka ośrodek adopcyjny będzie organizował odpłatnie. Odpłatność za szkolenie nie może być wyższa niż 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ośrodek adopcyjny będzie umożliwiał kontakt z dzieckiem oraz udostępniał o nim informacje kandydatom do przysposobienia dziecka dopiero po ukończeniu przez kandydata do przysposobienia dziecka szkolenia i otrzymaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej oraz zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia, chyba że przysposobienie następuje między członkami rodziny.

Kandydaci do przysposobienia dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. Obowiązek ten nie dotyczy kandydatów do przysposobienia spokrewnionych albo spowinowaconych z dzieckiem lub sprawujących nad nim rodzinną pieczę zastępczą.

Zmienią się również przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przysposobić będzie mogła osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy.

Podstawa prawna: art. 154 – 175, art. 201 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887), art. 114[1] §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)