Zmiana wysokości zadośćuczynienia po apelacji w wyjątkowych przypadkach

Prawo cywilne 

lut

07

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie za sygn. akt I ACa 160/17 wskazał, że Sąd odwoławczy może zmienić zadośćuczynienie w przypadkach kiedy dopatrzy się oczywistego naruszenia zasad ustalania wysokości zadośćuczynienia. W przypadku kiedy Sąd I instancji nie popełnił błędów to zmiana wysokości tego świadczenia nie jest możliwa. 

Zgodnie z ustalonym stanem faktycznym małoletni – 12 letni powód, który jest osobą niepełnosprawną umysłowo w stopniu lekkim, dokonał wtargnięcia na jezdnię, gdzie został potrącony przez nadjeżdżający samochód. Kierowca był ubezpieczony z tytułu OC u pozwanego. Ustalone, iż jedyną przyczyną przedmiotowego wypadku było wtargnięcie małoletniego na jezdnię. W przedmiotowej sprawie Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powoda kwotę 35.000 zł tytułem zadośćuczynienia od pozwanego ubezpieczyciela i oddalił dalej idące żądanie pozwu. Jednocześnie Sąd Okręgowy przyjął, że powód przed procesem uzyskał od ubezpieczyciela świadczenie w kwocie 35.000 zł. Powód po wypadku był długotrwale hospitalizowany i rehabilitowany, jednakże mimo to stwierdzono u niego znaczny trwały uszczerbek na zdrowiu w zakresie czynności ośrodkowego układu nerwowego. Jednakże wskazać należy, że powód również przed wypadkiem był niezdolny do pracy, potrzebował wsparcia osób trzecich. Sąd uznał, że powód nie odpowiadał za wypadek. Zgodnie z przepisami małoletni, który nie ukończył 13 roku życia ani osoba, która znajduje się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, nie odpowiada za swoje czyny. W tej sytuacji, posiadacz pojazdu mechanicznego ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka natomiast za niego odpowiada cywilnie jego ubezpieczyciel. 

Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację powoda i podwyższył przyznane zadośćuczynienie do kwoty 45.000 zł. Wskazał, iż Sąd Okręgowy popełnił błąd uznając, iż pozwany wypłacił powodowi kwotę 35.000 zł. Skorygowanie w toku kontroli instancyjnej przez sąd odwoławczy wysokości należnego zadośćuczynienia możliwe jest  tylko w przypadku, gdy stwierdzone zostanie oczywiste naruszenie przez sąd pierwszej instancji ogólnych kryteriów ustalania wysokości zadośćuczynienia.

Postawa prawna: art. 426, art. 436 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy zmiana wysokości zadośćuczynienia po apelacji jest możliwa?)

Artykuł powiązano z:  dóbr osobistych   zapłaty wynagrodzenia i odszkodowania z innych umów prawa cywilnego   zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę   zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu wypadków drogowych   zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy   zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu błędów medycznych   zapłaty renty z tytułu wypadku  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)