PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

Porady Online

 

 

więcej

info

Zmiana wysokości zadośćuczynienia po apelacji w wyjątkowych przypadkach

Data publikacji: 07.02.2018r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie za sygn. akt I ACa 160/17 wskazał, że Sąd odwoławczy może zmienić zadośćuczynienie w przypadkach kiedy dopatrzy się oczywistego naruszenia zasad ustalania wysokości zadośćuczynienia. W przypadku kiedy Sąd I instancji nie popełnił błędów to zmiana wysokości tego świadczenia nie jest możliwa. 

Zgodnie z ustalonym stanem faktycznym małoletni – 12 letni powód, który jest osobą niepełnosprawną umysłowo w stopniu lekkim, dokonał wtargnięcia na jezdnię, gdzie został potrącony przez nadjeżdżający samochód. Kierowca był ubezpieczony z tytułu OC u pozwanego. Ustalone, iż jedyną przyczyną przedmiotowego wypadku było wtargnięcie małoletniego na jezdnię. W przedmiotowej sprawie Sąd Okręgowy zasądził na rzecz powoda kwotę 35.000 zł tytułem zadośćuczynienia od pozwanego ubezpieczyciela i oddalił dalej idące żądanie pozwu. Jednocześnie Sąd Okręgowy przyjął, że powód przed procesem uzyskał od ubezpieczyciela świadczenie w kwocie 35.000 zł. Powód po wypadku był długotrwale hospitalizowany i rehabilitowany, jednakże mimo to stwierdzono u niego znaczny trwały uszczerbek na zdrowiu w zakresie czynności ośrodkowego układu nerwowego. Jednakże wskazać należy, że powód również przed wypadkiem był niezdolny do pracy, potrzebował wsparcia osób trzecich. Sąd uznał, że powód nie odpowiadał za wypadek. Zgodnie z przepisami małoletni, który nie ukończył 13 roku życia ani osoba, która znajduje się w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, nie odpowiada za swoje czyny. W tej sytuacji, posiadacz pojazdu mechanicznego ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka natomiast za niego odpowiada cywilnie jego ubezpieczyciel. 

Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację powoda i podwyższył przyznane zadośćuczynienie do kwoty 45.000 zł. Wskazał, iż Sąd Okręgowy popełnił błąd uznając, iż pozwany wypłacił powodowi kwotę 35.000 zł. Skorygowanie w toku kontroli instancyjnej przez sąd odwoławczy wysokości należnego zadośćuczynienia możliwe jest  tylko w przypadku, gdy stwierdzone zostanie oczywiste naruszenie przez sąd pierwszej instancji ogólnych kryteriów ustalania wysokości zadośćuczynienia.

Art.  426. Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
Art.  436. §1. Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny.
§2.  W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności.
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.)

 

(Podtytuł artykułu: Czy zmiana wysokości zadośćuczynienia po apelacji jest możliwa?)

Artykuł powiązano z:  dóbr osobistych   zapłaty wynagrodzenia i odszkodowania z innych umów prawa cywilnego   zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę   zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu wypadków drogowych   zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy   zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu błędów medycznych   zapłaty renty z tytułu wypadku  

wróć

phone