Zbyt wysokie odsetki za opóźnienie do uchylenia przez Sąd

Prawo cywilne 

lip

03

W umowie pożyczki zawartej w dniu 24 lipca 2006 r. strony zastrzegły, że w przypadku niespłacenia pożyczki wraz z odsetkami w ustalonym terminie, pożyczkobiorca obowiązany będzie do zapłaty odsetek karnych w wysokości 30% za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki. Sprawa trafiła do sądu, który wydał nakaz zapłaty w dniu 20.03.2007 r. zasądzając należność wraz z umownymi odsetkami w wysokości 30% w skali miesiąca od dnia 26 lutego 2007 r. do dnia zapłaty. Wobec braku jego zaskarżenia, nakaz zapłaty uprawomocnił się w dniu 17 kwietnia 2007 r. W dniu 26 marca 2019 r. Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. 

W skardze tej zaskarżył nakaz zapłaty w całości i wniósł o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu. Zarzucił zaskarżonemu wyrokowi naruszenie w sposób rażący prawa materialnego tj. przepisów o odsetkach maksymalnych i orzeczenie zgodnie z żądaniem pozwu o obowiązku zapłaty długu wraz z odsetkami w wysokości 30% w skali miesiąca od dnia 26 lutego 2007 r. do dnia zapłaty, podczas gdy przepisy w brzmieniu obowiązującym zarówno w dacie zawarcia umowy pożyczki, z której wynikał obowiązek zapłaty odsetek umownych, jak i w dacie orzekania przez Sąd stanowiły, że maksymalna wysokość odsetek wynikająca z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego tj. 22% w skali roku, a jeżeli przekracza tę wysokość to należą się odsetki maksymalne.

Sąd Najwyższy uznał, że przepisy wykluczały możliwość zastrzegania odsetek wyższych niż maksymalne w treści czynności prawnej (odsetek kapitałowych). Przychylił się także do stanowiska, że w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r. niedopuszczalne było zastrzeganie w czynności prawnej odsetek za opóźnienie (art. 481 § 1 k.c.) w wysokości wyższej niż odsetki maksymalne wynikające z art. 359 § 2[1] k.c

Podstawa prawna: art. 359, art. 481 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy można uchylić nakaz zapłaty z powodu zbyt wysokich odsetek?)

Artykuł powiązano z:  odszkodowania za szkody z czynów niedozwolonych   o zapłatę  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)