zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.07.2020 r. (piątek) Kancelaria w Warszawie oraz Filia w Nowym Dworze Mazowieckim będą czynne do godz. 16.00     zegar

Zaostrzona odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko dzieciom

Data publikacji: 03.05.2017r.

 dniu 13 lipca 2017 r. wejdą w życie przepisy zaostrzające odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko dzieciom. Dotyczy to przestępstwa:

- bezprawnego pozbawienia wolności – w razie popełnienia tego czynu przeciwko osobie nieporadnej ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

- znęcania się – kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

- porzucenia – kary zostały podwyższone do 5 lat pozbawienia wolności, a jeżeli następstwem porzucenia jest śmierć osoby nieporadnej – kara pozbawienia wolności wynosi od 2 do 12 lat.

- uprowadzenia – kara została podwyższona do 5 lat pozbawienia wolności.

Rozszerzona została również lista karalnego niezawiadomienia o przestępstwie, tj.  braku niezwłocznego zawiadomienia o wiarygodnej wiadomości o przestępstwie, w tym również o zgwałceniu wspólnie z inną osobą, wobec małoletniego poniżej lat 15, wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, ze szczególnym okrucieństwem, wykorzystaniu bezradności innej osoby i jej seksualnym wykorzystaniu oraz seksualnym wykorzystaniu małoletniego poniżej 15 roku życia.  Wprowadzono również przepis, iż karze za brak tego zawiadomienia, nie podlega pokrzywdzony przestępstwami. 

Art.  189.  §  1.  Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2.  Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  2a.  Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 2, dotyczy osoby nieporadnej ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§  3. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 1 lub 2a, łączyło się ze szczególnym udręczeniem, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art.  207.  §  1.  Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  1a.  Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§  2.  Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art.  210.  §  1.  Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat  5.

§  2.  Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12.

Art.  211.  Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art.  240.  §  1.  Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, art. 118a, art. 120-124, art. 127, art. 128, art. 130, art. 134, art. 140, art. 148, art. 156, art. 163, art. 166, art. 189, art. 197 § 3 lub 4, art. 198, art. 200, art. 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2.  Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1, kto zaniechał zawiadomienia, mając dostateczną podstawę do przypuszczenia, że wymieniony w § 1 organ wie o przygotowywanym, usiłowanym lub dokonanym czynie zabronionym; nie popełnia przestępstwa również ten, kto zapobiegł popełnieniu przygotowywanego lub usiłowanego czynu zabronionego określonego w § 1.

§  2a.  Nie podlega karze pokrzywdzony czynem wymienionym w § 1, który zaniechał zawiadomienia o tym czynie.

§ 3. Nie podlega karze, kto zaniechał zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.). 

(Podtytuł artykułu: Zwiększenie kar za przestępstwa przeciwko dzieciom )

wróć

phone