Zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym

Data publikacji: 28.06.2017r.
Od dnia 1 czerwca 2017 r. obowiązują zmiany w przepisach karnych dotyczących kierowców. Dotychczas sąd mógł jedynie orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania za przestępstwo w ruchu drogowym. Po zaostrzeniu przepisów sąd będzie miał obowiązek orzec zakaz prowadzenia i to wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo:
1. niedostosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu 
2. prowadzenia pojazdu po cofnięciu uprawnień
3. niezastosowania się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. 
 
Za spowodowanie wypadku przez pijanego kierowcę (bądź odurzonego narkotykami) ze skutkiem śmiertelnym bądź z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, będzie grozić kara bezwzględnego pozbawienia wolności nie niższa niż 2 lata. Oznacza to, że kara nie będzie podlegała zawieszeniu. 
 
Zostało wprowadzone nowe przestępstwo niedostosowania się do polecenia zatrzymania pojazdu, zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
Zaostrzono również odpowiedzialność za naruszenie orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

Art.  42.  §  1.  Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

§  1a.  Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w:

1)  art. 178b lub art. 180a;

2)  art. 244, jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

§  2.  Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177.

§  3.  Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

§  4.  Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3.

Art.  178.  §  1. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

§  2.  (uchylony).

Art.  178b.  Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art.  244.  Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1137, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy zaostrzono kary dla piratów drogowych?)

wróć

phone