Porady Online

 

 

więcej

info

Zadośćuczynienie dla rodziców za rozstrój zdrowia dziecka

Data publikacji: 14.06.2018r.

Do Sądu Najwyższego trafiła sprawa, w której rodzice dochodzili zadośćuczynienia za własną krzywdę wywołaną zerwaniem więzi z dzieckiem, które na skutek błędu medycznego doznało trwałego i ciężkiego rozstroju zdrowia. 

Na skutek zaniedbań w szpitalu w czasie akcji porodowej doszło do poważnego uszkodzenia dziecka, które aktualnie nie może mówić, chodzić jak również wymaga całodobowej opieki. W związku z zaistniałą sytuacją, rodzice małoletniej wystąpili o odszkodowanie i zadośćuczynienie od szpitala. Sąd I instancji zasądził kwotę 400 tys. zł, natomiast sąd II instancji zwiększył tą kwotę o kolejne 800 tys. zł. Dodatkowo zasądzono na rzecz dziecka odszkodowanie i rentę z tytułu zwiększonych potrzeb.

Wątpliwości prawne pojawiły się jednak przy żądaniu przez rodziców dziecka zadośćuczynienia za krzywdę w postaci naruszenia ich dóbr osobistych. Dobra osobiste zostały określone w tym przypadku jako więzi rodzinne, które na skutek zaniedbań w szpitalu, które doprowadziły do ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia dziecka, zostały naruszone. Rodzice nie będą mogli rozwijać relacji z dzieckiem, w oczekiwany przez nich sposób, z uwagi na stan zdrowia dziecka.  

Sąd Najwyższy, uchwałą 7 sędziów z dnia 27 marca 2018 r. (III CZP 60/17) uznał, że w skutek czynu niedozwolonego i doznanego w związku z nim ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu, Sąd może przyznać osobom najbliższym dla poszkodowanego zadośćuczynienie za krzywdę.

Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24 §1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Art. 444 §1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

§2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

§3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Art. 448. W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy za rozstrój zdrowia dziecka rodzice mogą domagać się zadośćuczynienia?)

Artykuł powiązano z:  dóbr osobistych  

wróć

phone