Zachowek a umowa powiernicza dotycząca nieruchomości będącej przedmiotem spadku

Data publikacji: 20.10.2017r.

Syn – spadkobierca - przekazał matce pieniądze na zakup nieruchomości oraz zawarł z nią umowę powierniczą przeniesienia własności nieruchomości z mocy testamentu matki. Umowa taka jest zgodna z prawem, co stwierdził w swoim orzeczeniu Sąd Apelacyjny w Katowicach z dnia 22 marca 2017 r.: „Przepisy prawa zezwalają na zawarcie umowy powierniczej mocą, której jedna osoba nabywa nieruchomość zobowiązując się następnie na przeniesienie jej własności na rzecz drugiej osoby. Umowę tego rodzaju określa się mianem umowy powierniczej, a ze względu na jej pozakodeksowy charakter stosuje się do niej przepisy o zleceniu. Do umowy tego rodzaju, nawet dotyczącej nabycia nieruchomości, nie jest wymagana forma pisemna czy szczególna. Wystarczające jest jej zawarcie w formie ustnej.” (sygn. akt I ACa 957/16). Na podstawie tej umowy nieruchomość nie była włączona do masy spadkowej po śmierci matki. Siostra spadkobiercy zakwestionowała to, domagając się zachowku, ze względu na znacznie wyższą – jej zdaniem – wartość majątku spadkowego, do którego nie została włączona objęta umową powierniczą nieruchomość. Sądy I i II instancji oddaliły powództwo siostry. 

W swoim wyroku wyżej wymieniony Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził: „Reasumując należy uznać, że zasadnie skarżąca zarzuciła, iż nieruchomość w G. wchodzi w skład spadku po matce stron jednakże jej wartość nie powinna być uwzględniona przy ustaleniu roszczenia z tytułu zachowku. Ta część majątku spadkowego powstała staraniem i na koszt pozwanego, a brak podstaw do uznania, że wolą matki stron była inna niż wywiązanie się z wcześniejszych zobowiązań wobec syna poprzez rozporządzanie tym majątkiem na jego rzecz w testamencie bez obciążeń z tytułu zachowku.”

Art. 991. § 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy umowa powiernicza spadkobiercy ze spadkodawcą może pozbawić innego spadkobiercę prawa do zachowku?)

Artykuł powiązano z:  o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu   o zachowek  

wróć

phone