zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.11.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie nieczynna     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Za niezapłacone składki na ZUS odpowiadają spadkobiercy

Data publikacji: 03.07.2020r.

Obciążające zmarłego należności z tytułu niezapłaconych przez niego składek - według stanu na dzień otwarcia spadku - będą przechodzić, jako obowiązek majątkowy zmarłego, a więc jako dług spadku, na spadkobierców, którzy przyjęli spadek, w granicach ich odpowiedzialności za ów dług.

W ten sposób wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 16.01.2020 r. (II UK 190/18). Niezapłacone składki to również dług, a zatem wraz ze śmiercią zobowiązanego, jako dług spadkowy, przejdzie na spadkobierców, a zatem nie tylko na małżonka. Nie ma ponadto znaczenia, że między małżonkiem a spadkodawcą obowiązywała rozdzielność majątkową. 

Art.  29 §  1. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.
§  2. Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem:
1) zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej;
2) zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu;
3) ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka;
4) uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.
§  3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do płatnika oraz inkasenta.
Art.  97 §  1. Spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 1a, 2 i 2a, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.
§  1a. Przedsiębiorstwo w spadku, w przypadku gdy ustanowiono zarząd sukcesyjny, wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie odrębnych ustaw. Przepis art. 26 stosuje się odpowiednio.
§  1b. Do czasu wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe i niemajątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym również prawa nabyte przez przedsiębiorcę wynikające z decyzji wydanych na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2, są wykonywane przez zarządcę sukcesyjnego.
§  2. Jeżeli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.
§  2a. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w przypadku dalszego prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo w spadku i ustanowienia zarządu sukcesyjnego.
§  3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do praw i obowiązków z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika.
§  4. Przepisy § 1-3 stosuje się również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.
Ustawa z 29 sierpnia 1007 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy spadkobiercy odpowiadają za niezapłacone składki na ZUS?)

Artykuł powiązano z:  zapłaty od spadkobiercy za długi spadkowe   odpowiedzialność spadkobierców za zapłatę składek ZUS  

wróć

phone