Wywłaszczenie działek pod budowę drogi S7

Prawo cywilne  Nieruchomości 

lut

20

Jaka jest procedura postępowania w związku z wywłaszczeniem działek pod budowę drogi S7? Jakie przepisy regulują tę materię i na co należy zwrócić uwagę, aby zadbać o swoje interesy?

Procedurę wywłaszczenia działek pod budowę drogi publicznej, a zatem również drogi ekspresowej S7 w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcisku Płońsk – Czosnów” reguluje tzw. spec ustawa drogowa, tj. ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i od tej decyzji służy mu odwołanie. 

Należy również zwrócić uwagę, że decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości. Linie rozgraniczające teren, w tym granice pasów drogowych, ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi także podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Może być jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 

Po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przychodzi czas na decyzję ustalającą wysokość odszkodowania, którą wydaje się co do zasady w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej określa termin odpowiednio wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń. Termin ten nie może być krótszy niż 120 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości.

Postawa prawna: ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 162).

(Podtytuł artykułu: Jakie są procedury wywłaszczenia działek pod budowę drogi S7?)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)