Wyrównanie emerytury po wyroku trybunału – nie dla wszystkich emerytów

Data publikacji: 11.08.2013r.

W dniu 13 listopada 2012 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 2/2012) uznał za niezgodny z Konstytucją art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dodany przez art. 6 pkt 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r., w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy.

W uzasadnieniu wyroku Trybunał wskazał jednak, iż z chwilą ogłoszenia sentencji wyroku w Dzienniku Ustaw utraci moc art. 28 ustawy zmieniającej z 16 grudnia 2010 r. w zakresie, w jakim przewiduje stosowanie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., bez konieczności rozwiązania stosunku pracy. Znaczy to, że obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą - jako warunek realizacji nabytego prawa do emerytury - nie będzie miał zastosowania do osób, które nabyły to prawo w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Natomiast przepis ten pozostaje nadal w obrocie prawnym i znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury w momencie jego wejścia w życie i później, tj. od 1 stycznia 2011 r.

Praktyka orzecznicza sądów okręgowych oraz apelacyjnych wskazuje, iż odmawia się prawa do wyrównania emerytury (jej wypłaty) za okres zawieszenia osobom, które nabyły prawo do emerytury przed 8 stycznia 2009 r.

Konieczne jest jednak zwrócenie uwagi, iż Trybunał odniósł się w uzasadnieniu wyroku wyłącznie do grupy emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury w okresie od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz do emerytów, którzy nabyli to prawo począwszy od 1 stycznia 2011 r. Trybunał nie odniósł się wprost do osób, które decyzje emerytalne otrzymały przed 8 stycznia 2009 r. Rzeczywiście osoby te nabyły prawo do emerytury w czasie obowiązywania art. 103 §2a ustawy o emeryturach i renetach z FUS. Przepis ten został następnie uchylony – z dniem 7 stycznia 2009 r. Emeryci ci mogli zatem otrzymać wypłatę emerytury najwcześniej od 8 stycznia 2009 r. Od 1 października 2011 r. znalazł do nich natomiast zastosowanie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który był stosowany również do emerytów, którzy nabyli prawa emerytalne między 8 stycznia 2009 r. a 31 grudnia 2010 r

stan prawny na dzień publikacji artykułu. | publikacja: 2013-08-11

Art. 103a Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

ustawa z dnia z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227).

wróć

phone