Porady Online

 

 

więcej

info

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Data publikacji: 08.10.2012r.

Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony będzie zatem możliwe wyłącznie w przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zamieszczenia w umowie klauzuli zezwalającej na rozwiązanie tej umowy za wypowiedzeniem. W przypadku braku takiej klauzuli pracodawca i pracownik mogą w drodze zgodnego porozumienia sporządzonego na piśmie zmienić umowę o pracę, wprowadzając do niej wskazaną powyżej klauzulę. W przypadku braku takiej klauzuli wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony nie będzie możliwe.

Pracodawca wypowiadając umowę o pracę na czas określony nie musi wskazywać przyczyny wypowiedzenia. Taki obowiązek ma tylko w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony albo w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2011-10-08

Art. 29 §4 Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. 

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94)


 Art. 30 §4 W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94)


Art. 33 Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94)

wróć

phone