zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.11.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie nieczynna     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Wypadek na nieodśnieżonym trawniku nie uprawnia do odszkodowania

Data publikacji: 22.01.2018r.

Zarządca każdej nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania terenu osiedla w odpowiednim stanie. W sezonie zimowym polega to głównie na odśnieżaniu. Czy w sytuacji wypadku poza pasem pieszych, przechodzień uprawniony jest do odszkodowania?

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 września 2016 r. o sygnaturze I ACa 1116/15, przechodzień, który ulegnie wypadkowi przebywając poza pasem pieszych nie ma prawa do odszkodowania od zarządcy nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie powódka domagała się odszkodowania od firmy odpowiedzialnej za zapewnienie czystości i porządku na terenie nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej. Sąd I instancji ustalił, że powódka w momencie zdarzenia była sama, nie było naocznych świadków zdarzenia. Jednocześnie sąsiedzi, którzy znaleźli powódkę po upadku, wskazali, iż nie znajdowała się ona na chodniku tylko wydeptanej, biegnącej na trawniku ścieżce. Miejsce to nie stanowiło w żadnym razie pasa pieszego i pozwany nie był zobowiązany do odśnieżenia go. Powództwo zostało oddalone.

Powódka jednak zaskarżyła wyrok Sądu I instancji. Sąd Apelacyjny podzielił zdanie Sądu I instancji i orzekł, że wyrok Sądu I instancji jest w całości prawidłowy a powództwo co do zasady nie zasługuje na uwzględnienie.

Art.  415.  Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Art.  444.  §  1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
§  2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
§  3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.
Art.  445. §  1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§  2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.
§  3. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.
 
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy za wypadek w miejscu nieodśnieżonym poza chodnikiem należy się odszkodowanie?)

wróć

phone