Więcej spraw w postępowaniu uproszczonym i łatwiejsza procedura dochodzenia wierzytelności

Prawo cywilne  Prawo gospodarcze 

sty

02

1 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Stanowi ona część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla Przedsiębiorców” a jej nadrzędnym celem jest ułatwienie i usprawnienie procesu dochodzenia wierzytelności.  

Przedmiotowa ustawa zakłada poszerzenie zakresu spraw rozpoznawanych w określonym w kodeksie postępowania cywilnego postępowaniu uproszczonym. Nowe przepisy podniosły bowiem górny próg wartości przedmiotu sporu z 10 tys. zł do 20 tys. zł dla rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym roszczeń wynikających z umów, rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową. 

Kolejna zmiana odnosi się do postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, i ma na celu wzmocnienie ochrony wierzyciela. Wydłużony został – z 1 do 2 miesięcy - termin, po upływie którego udzielone zabezpieczenie upada. W niektórych przypadkach (zajęcie ruchomości, wierzytelności z rachunku bankowego czy wynagrodzenia za pracę) zabezpieczenia będą upadać po miesiącu. Precyzyjnie wskazany został także  początek terminu upadku zabezpieczenia, który biegnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez dłużnika.

Ponadto, w przypadku zabezpieczenia roszczeń na nieruchomościach, wprowadzony został rygor nieważności czynności zbycia lub obciążenia nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dokonanych po wpisie zabezpieczenia do księgi wieczystej. Co więcej, takie wpisy w księgach wieczystych będą dokonywane prze sądy z urzędu. 

W odniesieniu natomiast do postępowania o wyjawienie majątku, wierzyciel uprawniony będzie do żądania zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu zawierającego informacje o dokonanych przez niego odpłatnych i  nieodpłatnych czynnościach prawnych na rzecz osób trzecich. Wykaz taki dotyczyć będzie czynności prawnych dłużnika dokonanych w okresie pięcioletnim poprzedzającym wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Podstawa prawna: art. 2 ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. z 2017 r. poz. 933).

(Podtytuł artykułu: Co zmieniło się w przepisach postępowania sądowego w zakresie dochodzenia wierzytelności?)

Artykuł powiązano z:  o zapłatę   zapłaty za sprzedaż towarów, wykonanie usługi  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)