Porady Online

 

 

więcej

info

Umowny podział majątku przed wyrokiem o rozdzielności majątkowej

Data publikacji: 11.07.2018r.

W postanowieniu z dnia 23 lutego 2018 r. o sygn. akt III CZP 103/17 odnoszącym się do kwestii ważności umowy o częściowym podziale majątku wspólnego zawartej z naruszeniem zakazu wynikającego z art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Sąd Najwyższy wskazał, iż umowa małżonków o częściowym podziale majątku wspólnego, zawarta przed ustanowieniem przez Sąd rozdzielności majątkowej jest ważna, z pewnym zastrzeżeniem. 

Sąd Najwyższy uzależnił ważność umowy o częściowym podziale majątku wspólnej zawartej w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej od późniejszego zniesienia tej wspólności między małżonkami przez sąd z datą wsteczną. 

Zgodnie  z art. 35  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Rozdzielność majątkowa ustanawiana przez sąd powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, z tym, że może być to dzień wcześniejszy niż dzień orzekania, a nawet wcześniejszy niż wytoczenia powództwa. Data wsteczna wyroku orzekającego rozdzielność majątkową między małżonkami skutkuje zaprzestaniem istnienia wspólności majątkowej z tym dniem. 

Sąd Najwyższy podkreślił, iż zakazane w trakcie istnienia wspólności małżeńskiej czynności stają się skuteczne z chwilą kiedy małżonków przestaje łączyć wspólność majątkowa. Dzieje się tak również w sytuacji gdy małżonkowie zawierają umowę o częściowy podział majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności majątkowej, z tym zastrzeżeniem, iż później zapaść musi wyrok, który z datą wsteczną tę wspólność zniesie.

Art.  35  W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.
Art.  52. §  1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.
§  1a. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.
§  2. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.
§  3. Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd na żądanie jednego z małżonków nie wyłącza zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej. Jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona na żądanie wierzyciela, małżonkowie mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską po dokonaniu podziału majątku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelności, lub po upływie trzech lat od ustanowienia rozdzielności.

Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z późn.zm.

(Podtytuł artykułu: Czy małżonkowie mogą umownie podzielić swój majątek przed uzyskaniem wyroku o rozdzielności majątkowej?)

Artykuł powiązano z:  podział majątku wspólnego   rozliczenie nakładów na majątek wspólny i osobisty małżonków   ustanowienie rozdzielności majątkowej   Podział majątku   ustanowienia rozdzielności majątkowej  

wróć

phone