Umowa przedwstępna na nabycie ziemi rolnej

Data publikacji: 09.02.2017r.

Z dniem 30 kwietnia 2016 r. weszły w życie zmiany ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Wprowadziły one ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych.

Nabywcą nieruchomości rolnej co do zasady może być wyłącznie rolnik indywidualny. Ograniczenia tego nie stosuje się, jeżeli nieruchomość rolną nabywa między innymi, osoba bliska zbywcy bądź też dochodzi do przekazania ziemi rolnej w drodze dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego.

W pozostałych przypadkach nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Przed ograniczeniami w zbywaniu ziemi rolnej nie uchroni strony umowa przedwstępna zawarta nawet w formie aktu notarialnego przed dniem wejścia w życie powyższych zmienionych przepisów. Pojawiały się komentarze przeciwne, jednakże brak jest ku temu podstawy prawnej. Zgodnie z art. 12 ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (która znowelizowała ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego) do postępowań dotyczących nabycia nieruchomości rolnych oraz wpisu do księgi wieczystej wszczętych na podstawie zmienianych ustaw i niezakończonych do dnia wejścia 30 kwietnia 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Brak jest podstaw do twierdzenia, iż zawarcie umowy przedwstępnej na sprzedaż ziemi rolnej mieści się w pojęciu „postępowania dotyczącego nabycia nieruchomości rolnej, wszczętego przed wejściem w życie zmienionych przepisów”. Umowa przedwstępna nie jest bowiem żadnym postępowaniem. 

Stan prawny na dzień publikacji artykułu.

Art.  2a. 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej:

1)  przez:

a)  osobę bliską zbywcy,

b)  jednostkę samorządu terytorialnego,

c)  Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję,

d)  osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

e)  parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody;

2)  w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego;

3)  na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego;

4)  w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego.

4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek:

1)  zbywcy, jeżeli:

a)  wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty, o których mowa w ust. 1 i 3,

b)  nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

c)  w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;

2)  osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:

a)  posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1387 i 1579) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337 i 1579), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,

b)  daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

c)  zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

5. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach, o których mowa w ust. 4, jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

6. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4, Agencja, na pisemne żądanie zbywcy złożone w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o niewyrażeniu zgody stała się ostateczna, jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości rolnej za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej określonej przez Agencję przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

7. Agencja w terminie miesiąca od otrzymania żądania zbywcy nieruchomości rolnej powiadamia go o wysokości równowartości pieniężnej, o której mowa w ust. 6.

8. Zbywca nieruchomości rolnej w terminie miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7, może:

1)  wystąpić do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej nieruchomości rolnej nabywanej przez Agencję albo

2)  złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu żądania nabycia tej nieruchomości przez Agencję.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, sąd określa równowartość pieniężną wartości rynkowej nieruchomości rolnej przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, Agencji przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych przez nią kosztów ustalenia równowartości pieniężnej wartości rynkowej nieruchomości rolnej.

Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052, z późn. zm.).

Art.  12. Do postępowań dotyczących nabycia nieruchomości rolnych oraz wpisu do księgi wieczystej wszczętych na podstawie ustaw zmienianych w art. 3, art. 4, art. 6 i art. 7, i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. poz. 585). 

(Podtytuł artykułu: Umowa przedwstępna na kupno ziemi rolnej)

Artykuł powiązano z:  umowy kupna – sprzedaży   umowy przedwstępne   reformy rolnej   wywłaszczenia  

wróć

phone