PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.12.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie czynna do godz. 17.00     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Umorzenie zobowiązań upadłego konsumenta

Data publikacji: 10.04.2017r.

Jeżeli w toku postępowania upadłościowego konsumenta nie dojdzie do zaspokojenia jego zobowiązań, to można złożyć wniosek o umorzenie tych zobowiązań, bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Podstawą takiego wniosku jest sytuacja upadłego, która w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie oraz swojej rodziny.

Art.  491[14]. 1.  Po wykonaniu ostatecznego planu podziału, a gdy z uwagi na brak majątku upadłego plan podziału nie został sporządzony - po zatwierdzeniu listy wierzytelności, i po wysłuchaniu upadłego, syndyka i wierzycieli, sąd ustala plan spłaty wierzycieli albo w przypadkach, o których mowa w art. 49116, umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

2.  Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli doręcza się wierzycielom. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

3.  Uprawomocnienie się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.

Art.  491[16]. 1. Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

2.  Umarzając zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli sąd obciąża Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania.

3.  Przepisy art. 491[21] ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy można umorzyć długi konsumenta?)

wróć

phone