zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.11.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie nieczynna     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Termin sądowy kończący się w sobotę

Data publikacji: 03.01.2017r.

Na skutek nowelizacji, z dniem 1 stycznia 2017 r. zmieniono przepisy prawa cywilnego (kodeksu cywilnego) dotyczące obliczania terminów, w tym terminów sądowych. Zgodnie bowiem z przepisami procedury cywilnej (kodeksu postępowania cywilnego) terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. (Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.).

Po zmianie przepisów, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. To samo dotyczy zatem terminów wynikających z procedury cywilnej, czyli terminów sądowych. Jeżeli koniec terminu do wniesienia pisma do sądu upływać będzie w sobotę, pismo będzie można wnieść w poniedziałek (dotychczas wyłącznie upływ terminu w niedzielę lub święto ustawowe powodował przesunięcie terminu do przodu).

Należy pamiętać, iż przy obliczaniu terminów bierze się pod uwagę przypadające pod drodze dni wolne i świąteczne, a powyższe przepisy dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy ostatni dzień terminu przypada w sobotę, niedzielę, albo święto uznane za dzień ustawowo wolne od pracy. 

Stan prawny na dzień publikacji artykułu.

Art.  115. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).

Art.  21. Przepis art. 115 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do terminów, które nie upłynęły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255).

Art.  164. Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego (termin sądowy) rozpoczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu - od jego doręczenia.

Art.  165. §  1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

§  2. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

§  3. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.

§  4. Wprowadzenie pisma do systemu teleinformatycznego jest równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.). 

wróć

phone