Termin na odrzucenie spadku gdy sporządzono testament

Data publikacji: 03.01.2019r.

Do Sądu Najwyższego trafił wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego o następującej treści: „Czy skutecznym jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin określony w art. 1015 § 1 k.c.?”

Sąd Najwyższy w dniu 19 października 2018 r. podjął uchwałę w sprawie o sygn. III CZP 36/18 uznając, iż: Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin określony w art. 1015 § 1 k.c., jest bezskuteczne.

Zgodnie z art. 1015 kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Sąd Najwyższy analizował przypadek, w którym córka odrzuciła spadek po zmarłej matce, która miała długi. Uczyniła to w terminie 6 miesięcy od śmierci matki. Nie wiedziała o tym jednak, że matka sporządziła testament. Sąd Najwyższy uznał, że po ujawnieniu testamentu koniecznie jest ponowne odrzucenie spadku, gdyż to wcześniejsze odrzucenie było bezskuteczne, gdyż wtedy jeszcze nie ujawniono testamentu. Oznacza to, że dla bezpieczeństwa własnych interesów konieczne jest odrzucenie spadku dwukrotnie. 

Art.  1015 § 1.  Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.
§  2.  Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn.zm.).  

Art.  101 § 1. Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.
§  2.  Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.
§  3.  Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z późn.zm.). 

(Podtytuł artykułu: W jakim terminie odrzucić spadek gdy sporządzono testament?)

Artykuł powiązano z:  zgodę na odrzucenie spadku przez dziecko   o odrzucenie spadku   zgody na odrzucenie spadku przez dziecko  

wróć

phone