PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

Porady Online

 

 

więcej

info

Świadek skazany za przestępstwo nie traci wiarygodności

Data publikacji: 07.02.2018r.

Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie zebranego materiału dowodowego. Jeżeli w toku postępowania sądowego zeznania składa świadek skazany za przestępstwo, czy to wpływa na ocenę wiarygodności jego zeznań?

Według Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (wyrok z 10 sierpnia 2017 r., sygn. I ACa 244/17) nie ma powodów by uznać, że zeznania osoby będącej w przeszłości skazaną, są mniej wiarygodne bądź całkowicie niewiarygodne. Sąd I instancji wydał wyrok na niekorzyść powoda, natomiast swoje ustalenia poczynił na podstawie zeznań świadka, który w przeszłości był karany. Powód w apelacji twierdził, iż zeznania takiego świadka są niewiarygodne i sąd nie może się na nich oprzeć. 

Zgodnie z przepisami Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów zgromadzonych w sprawie na podstawie własnego przekonania i doświadczenia życiowego oraz wszechstronnie rozpoznaje cały zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację powoda, uznając, iż przestępstwo popełnione przez świadka nie wpływa na ocenę wiarygodności złożonych przez niego zeznań.

Art. 233 §1. Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.
§2. Sąd oceni na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu.
Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

 

(Podtytuł artykułu: Czy osoba skazana jest wiarygodnym świadkiem?)

wróć

phone