PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

Porady Online

 

 

więcej

info

Sprzątanie pomieszczenia kwalifikowane jako umowa o świadczenie usługi a nie o dzieło

Data publikacji: 11.07.2018r.

Trzy osoby zawarły umowy zatytułowane „umowa o dzieło”, z których wynikało iż były zobowiązane do sprzątania pokoi hotelowych. Zainteresowani pracowali według grafiku po 8 godzin dziennie podpisując listę obecności. Z tytułu powyższych umów nie zostali oni jednak zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych oraz nie posiadali innego tytułu uprawniającego do skorzystania z obowiązkowych ubezpieczeń. 

Między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a spółką zatrudniającą zainteresowane osoby wywiązał się spór, przedmiotem którego była klasyfikacja zawartych umów pod kątem uznania ich za umowy o świadczenie usług. Spółka stała na stanowisku, iż łączyły ją z zainteresowanymi umowy o dzieło. ZUS natomiast wydał decyzję stwierdzającą, iż osoby te wykonywały usługi na podstawie zlecenia i w związku z tym podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu. 

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 15 listopada 2017 roku, sygn. III AUa 700/16, uznał iż zainteresowane osoby zawarły umowy o świadczenie usług na co wskazuje szereg okoliczności, w tym m.in. fakt iż nie miały one stworzyć konkretnego, z góry określonego „dzieła” oraz to iż zobowiązane były do wykonywania szeregu prostych, cyklicznych czynności na podstawie ustalonego grafiku. O tym bowiem jak należy ocenić daną umowę nie decyduje wyłącznie nazwa umowy ani jej formalne postanowienia a sposób jej wykonywania i to nawet wbrew postanowieniom kontraktu.

Art.  65. §  1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.
§  2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu..
Art.  627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. 
Art.  734. §  1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.
§  2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn.zm.).  

(Podtytuł artykułu: Czy wykonywanie czynności sprzątania kwalifikowane będzie jako umowa o dzieło czy umowa zlecenia?)

Artykuł powiązano z:  ustalenie stosunku pracy   podleganie ubezpieczeniom społecznym, w tym z tytułu umowy o pracę   podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne  

wróć

phone