zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.10.2020 r. (piątek) Kancelaria w Warszawie będzie czynna do godz. 13.00     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Sposób doręczenia pisma z rozszerzeniem powództwa

Data publikacji: 21.02.2018r.

Zgodnie z regulacją przepisów procedury cywilnej, zawodowi pełnomocnicy mają obowiązek bezpośredniego doręczenia odpisu pisma procesowego pełnomocnikowi strony przeciwnej. Od tej reguły istnieje jednak kilka wyjątków wprost wskazanych w przepisach, co oznacza, iż pismo składa się do sądu wraz z odpisem dla pełnomocnika drugiej strony. Obowiązek doręczenia bezpośredniego nie dotyczy: wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i skargi na orzeczenia referendarza sądowego. Jednakże to nie wszystkie wyjątki. 

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie o sygn. akt I ACa 397/17 (zakończonej wyrokiem z 12 października 2017 r.). analizował przypadek, w którym pismo zawierające rozszerzenie powództwa zostało doręczone bezpośrednio pełnomocnikowi strony przeciwnej, zamiast do sądu, celem przekazania go przez sąd do pełnomocnika.

W niniejszym przypadku pismo procesowe, zmieniające powództwo powinno być przekazane jako odpis do sądu, natomiast dopiero później przekazane do pełnomocnika przez sąd. Z materiału sprawy wynikało jednak, że pełnomocnik, mimo przekazania pisma do drugiego pełnomocnika, załączył również odpis tego pisma w przesyłce do sądu. Oznacza to spełnienia wymogu proceduralnego.

Art. 128 §1. Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

§2. Do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dołącza się poświadczone elektronicznie odpisy załączników.

Art. 132 §1. W toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. W treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pisma, niezawierające powyższego oświadczenia, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.

§1[1]. Przepis § 1 nie dotyczy wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i skargi na orzeczenia referendarza sądowego, które należy złożyć w sądzie z odpisami dla strony przeciwnej.

§1[2]. Przepis § 1 nie dotyczy pism wnoszonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, podlegających doręczeniu adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, którzy dokonali wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§2. Doręczenie adresatowi może nastąpić także przez wręczenie mu pisma bezpośrednio w sekretariacie sądu.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy pismo procesowe dotyczące rozszerzenia powództwa należy doręczać pełnomocnikowi strony przeciwnej?)

wróć

phone