Porady Online

 

 

więcej

info

Samozatrudniony jako pracownik etatowy z prawem do zasiłków z ZUS

Data publikacji: 28.06.2018r.

Na rok przed zajściem w ciążę kobieta rozpoczęła wykonywanie, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, czynności sprzedawcy w sklepie spożywczym. Czynności te wykonywane były na rachunek i ryzyko zleceniodawcy według ustalonego przez niego grafiku, z przypisaną do nich konkretną liczbą godzin. W momencie kiedy kobieta wystąpiła do ZUS o wypłatę zasiłku macierzyńskiego organ odmówił wypłaty, podważając fakt rzeczywistego prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 lutego 2018 roku, sygn. II UK 711/16, uznał za etatowego pracownika kobietę świadczącą usługi w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 

Zdaniem sędziów samozatrudniona nie miała zamiaru wykonywania działalności zgłoszonej do ewidencji ani jej faktycznie nie wykonywała, a jedynym celem jej zgłoszenia był zamiar świadczenia usług na rzecz właścicielki sklepu, ponieważ wykonywała pracę w miejscu i czasie przez nią wskazanym, a nie w miejscu zgłoszonym w ewidencji jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Sąd Najwyższy w wydanym wyroku stwierdził iż samozatrudniony traci status przedsiębiorcy gdy: (i) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat jego czynności oraz ich wykonywanie ponosi zlecający (ii) wykonuje czynności pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego (iii) nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Art.  22. §  1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
§  1[1]. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.
§  1[2]. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.
§  2. Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Na warunkach określonych w dziale dziewiątym pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat.
§  3. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać.
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy osoba zatrudniona może zostać uznana za pracownika etatowego?)

Artykuł powiązano z:  zasiłek macierzyński   zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą (odwołanie od decyzji ZUS)   kontrola ZUS kobiet prowadzących działalność gospodarczą   zwrot wypłaconych zasiłków chorobowego i macierzyńskiego   podleganie ubezpieczeniom społecznym, w tym z tytułu umowy o pracę  

wróć

phone