Sąd i komornik sprawdzają przedawnienie roszczeń

Prawo cywilne 

maj

06

Do procedury cywilnej wprowadzono przepisy wymagające weryfikowania przez sąd, ale również przez komornika, czy doszło do przedawnienia. Już na etapie wnoszenia pozwu sąd musi zweryfikować, czy żądanie wynikające z pozwu np. o zapłatę nie uległo przedawnieniu. 

Po upływie terminu przedawnienia nie można się bowiem domagać zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Tylko w wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności.

Przedawnić może się również tytuł egzekucyjny np. nakaz zapłaty, albo wyrok. Takie roszczenia co do zasady przedawniają się z upływem sześciu lat. 

Aby orzeczenie sądowe mogło zostać skierowane do egzekucji, konieczne jest nadanie mu klauzuli wykonalności przez sąd. 

Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności, jeżeli z okoliczności sprawy i treści tytułu egzekucyjnego wynika, że objęte tytułem wykonawczym roszczenie uległo przedawnieniu, chyba że wierzyciel przedstawi dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia.

Na etapie egzekucji to komornik musi zweryfikować czy tytuł wykonawczy (np. wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności) nie uległ przedawnieniu. Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji. 

Również dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie egzekucji prowadzonej przez komornika, jeżeli przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany.

Podstawa prawna: art. 782[1], art. 804, art. 825 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.); art. 117, art. 117[1], art. 125 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy sąd i komornik sprawdzają czy doszło do przedawnienia)

Artykuł powiązano z:  przedawnienie roszczeń   o zapłatę  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)