PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.12.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie czynna do godz. 17.00     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Rozwód z winy małżonka

Data publikacji: 03.11.2013r.

Rozwodu można domagać się tylko jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny 
i trwały rozkład pożycia. O rozwód do sądu może wystąpić każdy z małżonków. Zupełny i trwały rozkład pożycia oznacza, iż pomiędzy małżonkami nie ma już żadnych więzi gospodarczych, uczuciowych oraz ustało pożycie małżeńskie.

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Oznacza to, iż w wyroku rozwodowym sąd może orzec o winie obu małżonków albo jednego z nich, nie orzekać o winie na zgodny wniosek małżonków w tym zakresie.

Sąd może też ustalić, że z powodu choroby psychicznej czy innej poważnej choroby nie można winy przypisać żadnemu z małżonków. A zatem, jeśli każdy z małżonków wnosi o orzeczenie winy drugiego małżonka, sąd może uznać ich obojga za winnych rozpadu małżeństwa. Jeśli sąd nie orzeknie o winie w wyroku, a nie było zgodnego wniosku o zaniechanie orzekania w tym zakresie, taki wyrok będzie rażąco naruszał prawo. Jeśli małżonek początkowo godził się na rozwód bez orzekania o winie może jeszcze zmienić swoje stanowisko w trakcie postępowania sądowego i żądać rozwodu z winy małżonka.

Orzeczenie winy w rozpadzie małżeństwa ma wpływ na alimenty pomiędzy małżonkami. Jeżeli sąd uznał za winnego tylko jednego z małżonków, to drugi małżonek może żądać alimentów od niego, jeśli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Na przykład gdy małżonek niewinny przejął opłaty stałe za mieszkanie, które przed rozwodem pokrywał drugi małżonek – uznany za winnego - z wyższej pensji. Nie jest konieczne znajdowanie się w niedostatku, przez który należy rozumieć sytuację, w której małżonek niewinny nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części. Jeśli natomiast sąd uznał, że winę rozpadu małżeństwa ponoszą oboje małżonkowie albo nie orzekał o winie w ogóle (bo tak chcieli małżonkowie) to jeden z małżonków może domagać się alimentów od drugiego, ale tylko wtedy gdy będzie w niedostatku.

Ustalenie winy rozpadu małżeństwa nie ma jednak wpływu na podział majątku wspólnego małżonków. Wina ta może mieć jednak wpływ na orzeczenia sądu co do władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi.

stan prawny na dzień publikacji artykułu. | publikacja: 2013-11-03

Art. 56. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Art. 57. § 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. 
§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

ustawa z 5 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 788)

wróć

phone