Rozliczenie spłaconego kredytu między byłymi małżonkami po sprawie o podział majątku

Prawo rodzinne  Podział majątku 

sty

15

Do Sądu Najwyższego trafiła sprawa sporu o podział majątku wspólnego, w której zadano między innymi pytanie o zasady rozliczeń między byłymi współmałżonkami roszczeń o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipotecznie i spłaconego przez jednego z małżonków po zniesieniu wspólności. Drugie pytanie w tej sprawie dotyczyło określenia przez sąd wartości nieruchomości należącej do majątku podlegającego podziałowi przy uwzględnieniu jej obciążenia hipotecznego.

W uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z 27 lutego 2019 r. (III CZP 30/18) Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi tylko na jedno pytanie, stwierdzając, iż artykuł 618 § 3 k.p.c. nie wyłącza dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego. Przepis ten stanowi, iż po wydaniu prawomocnego postanowienia o podziale majątku strony nie mogą dochodzić dalszych rozliczeń związanych z posiadaniem nieruchomości. Uchwała Sądu Najwyższego pozwala jednak na rozliczenie kredytu spłaconego przez jednego z małżonków już po zakończeniu sprawy o podział majątku. 

W orzeczeniu uznano, iż o sposobie ustalania wartości majątku przesądziło ugruntowane i niebudzące wątpliwości orzecznictwo, że w razie sporu między uczestnikami, wartość majątku podlegającego podziałowi ustala sąd według chwili dokonywania podziału, biorąc za podstawę ceny rynkowe rzeczy i praw podlegających podziałowi. Ponadto zgodnie zajmowano stanowisko, że podział majątku wspólnego, obejmuje jedynie prawa majątkowe (aktywa), a nie rozciąga się na długi (pasywa), a więc że w postępowaniu tym nie można rozliczać długów niepłaconych, zaciągniętych przez małżonków.

„Jeżeli więc zmianie nie ulega sytuacja wierzyciela, ponieważ nadal dysponujezabezpieczeniem rzeczowym na tym samym przedmiocie, a dłużnikiem osobistym jest nadal każdy z małżonków, to brak jest podstaw do przyjęcia, że obciążenie hipoteczne wpływa na wartość nieruchomości ustalanej na potrzeby postępowania o podział majątku wspólnego.”

Podstawa prawna: art. 618 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460), art. 45, art. 46 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086).

(Podtytuł artykułu: Czy można rozliczyć spłacony kredyt między byłymi małżonkami po zakończeniu sprawy o podział majątku?)

Artykuł powiązano z:  podział majątku wspólnego   rozliczenia nakładów na majątek wspólny i osobisty małżonków  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)