zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.11.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie nieczynna     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Przewlekłość postępowania przy sporządzaniu uzasadnienia

Data publikacji: 14.02.2018r.

Zgodnie z procedurą cywilną sporządzenie uzasadnienia postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów powinno nastąpić w terminie tygodnia od momentu wpływu wniosku o uzasadnienie.

W opisywanym stanie faktycznym została wystosowana skarga na opieszałość sądu rejonowego oraz sądu okręgowego (jako sądu II instancji). Skarga była rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, który w sprawie o sygn. akt V S 26/17 w dniu 3 października 2017 r., orzekł, iż w przedmiotowym postępowaniu nastąpiła przewlekłość postępowania w sądach obu instancji. 

Akta przedmiotowej sprawy wraz z wnioskiem o uzasadnienie zostały przekazane sędziemu prowadzącemu już kolejnego dnia po otrzymaniu. Zwrot tychże akt do sekretariatu nastąpił jednak, dopiero po 78 dniach. Zachowanie takie powoduje naruszenie gwarancji procesowych stron postępowania. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w związku ze stwierdzeniem znacznej opieszałości w obu instancjach skarżącemu należna była adekwatna rekompensata w kwocie 4 000 zł (2 000 zł z kasy każdego z Sądów).

Art. 329. Pisemne uzasadnienie wyroku albo transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia pisemnego uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 155 z późn. zm.).

Art.  1. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu lub prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze.
2. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, gdy na skutek działania lub bezczynności sądu albo komornika sądowego doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.
3. Przepisy ustawy stosuje się zgodnie ze standardami wynikającymi z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. poz. 284, z późn. zm.).

Ustawa z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 75).

 

(Podtytuł artykułu: Czy uzasadnienie sporządzone po ponad dwóch miesiącach to przewlekłość postępowania?)

Artykuł powiązano z:  kontakty rodziców z dziećmi  

wróć

phone