Przeniesienie udziału w działce na rzecz małżonka niebędącego właścicielem gruntu

Podział majątku 

gru

31

Jeżeli budynek został wzniesiony wspólnie przez małżonków w czasie trwania ich małżeństwa, w którym obowiązywała wspólność majątkowa, na gruncie stanowiącym majątek osobisty jednego tylko z małżonków, to budynek nadal stanowi część składową tej nieruchomości i nie staje się składnikiem majątku wspólnego. Podobnie grunt, na którym wybudowano budynek w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej ze środków z tego majątku np. z dochodów z pracy zarobkowej, nie staje się współwłasnością obojga małżonków. Pozostaje on nadal wyłączną własnością jednego z małżonków. Małżonek, który nie jest właścicielem gruntu może jednak w sprawie o podział majątku domagać się przed sądem przeniesienia własności udziału w gruncie, a co za tym idzie również w budynku.

„Okoliczność, że budynek został wzniesiony wspólnie przez małżonków w czasie trwania ich małżeństwa i łączącej ich wówczas ustawowej wspólności majątkowej, nie zmienia faktu, że budynek ten w świetle art. 46 § 1 i art. 48 k.c. nie może być traktowany jako odrębny od gruntu przedmiot majątku wspólnego, lecz jedynie jako część składowa nieruchomości stanowiącej własność jednego z małżonków.  Małżonek, który wspólnie ze swym współmałżonkiem dokonał budowy na gruncie stanowiącym majątek odrębny tego współmałżonka, może w postępowaniu o podział majątku dorobkowego żądać przeniesienia własności udziału w tej nieruchomości na swoją rzecz, na podstawie przepisu art. 231 § 1 k.c.” – tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z 6 listopada 1985 r. (III CRN 361/85).

Podstawa prawna: art. 31, art. 33, art. 46 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.), art. 567 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.), art. 46, art. 48, art. 231 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)