Porady Online

 

 

więcej

info

Przedawnienie roszczeń z karty kredytowej

Data publikacji: 25.02.2017r.

Podstawowym terminem przedawnienia w polskim systemie prawym jest termin 10 -letni, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata. Od zasady tej są jednak wyjątki, których katalog na przestrzeni ostatnich lat ulegał zmianie.

Jednym z takich wyjątków są roszczenia z tytułu umowy o elektroniczny instrument płatniczy (którym jest na przykład karta kredytowa). Przedawniają się one z upływem 2 lat, ale pod warunkiem zawarcia  umowy o elektroniczny instrument płatniczy do dnia 7 października 2013 r.

Powyższe wynika z faktu, iż w tym dniu weszła w życie ustawa z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, która uchyliła ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych, jednakże w art. 26 ustawy uchylającej wskazano, iż do przedawnienia roszczeń z tytułu umów o elektroniczny instrument płatniczy, powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy i nieprzedawnionych do tego czasu, stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że jeśli zawarliśmy umowę np. o kartę kredytową do dnia 7 października 2013 r., to cały czas można skorzystać z dobrodziejstwa dwuletniego terminu przedawnienia tego roszczenia. 

Art.  118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).

Art.  6. Roszczenia z tytułu umowy o elektroniczny instrument płatniczy przedawniają się z upływem 2 lat.

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1232).

Art.  26. 1. Do przedawnienia roszczeń z tytułu umów o elektroniczny instrument płatniczy, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i nieprzedawnionych do tego czasu, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do przedawnienia roszczeń o wykup pieniądza elektronicznego z tytułu umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, którego bieg nie rozpoczął się do tego dnia, stosuje się termin, o którym mowa w art. 59o ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Do przedawnienia roszczeń o wykup pieniądza elektronicznego, którego bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się termin, o którym mowa w art. 59o ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że bieg przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  38.  Traci moc ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1232).

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1036).

(Podtytuł artykułu: Jak przedawniają się długi z karty kredytowej?)

Artykuł powiązano z:  przedawnienie roszczeń   przedawnienia roszczeń w elektronicznym postępowaniu o zapłatę  

wróć

phone