Prawo pracy po zmianach – więcej praw dla pracownika w sądzie

Prawo pracy 

lis

20

Od 22 września 2023 r. obowiązują zmiany w prawie pracy, które dają pracownikowi szersze prawa w procesie sądowym przeciwko pracodawcy. 

Zmiany zostały wprowadzone do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i dotyczą postępowania sądowego prowadzonego przez pracownika przeciwko pracodawcy. Po zmianie przepisów sąd uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, na wniosek pracownika nakłada w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Jest to obowiązek sądu jeżeli pracownik złoży wniosek o dalsze zatrudnienie  do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. Dotychczas sąd nie miał obowiązku uwzględnić takiego wniosku. Ta zmiana dotyczy dopiero momentu wydania wyroku przez Sąd. 

Na wcześniejszym etapie postępowania sądowego pracownik również uzyskał dodatkowe uprawnienia. Zgodnie z nowym przepisem o zabezpieczeniu roszczeń, 
w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego na każdym etapie postępowania udzieli zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Podstawą udzielenia zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Sąd może odmówić udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne.


Natomiast w dniu 28.09.2023 r. weszła w życie jeszcze jedna zmiana, która tym razem dotyczy opłat sądowych w sprawach pracowniczych przed sądem. Pracownik został z tych opłat zwolniony. Wcześniej przy sprawach, których wartość przekraczała 50 tys zł np. sprawy o przywrócenie do pracy, gdzie wartość rocznego wynagrodzenia brutto przewyższała kwotę 50 tys zł, konieczne było wniesienie opłaty wynoszącej 5% od rocznego wynagrodzenia. 

Obecnie od pozwu pracownik nie wnosi żadnej opłaty. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, od wartości przedmiotu sporu ponad tę kwotę, od pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę od apelacji. 

Postawa prawna: art. 477 [2], art. 755[5] ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1550), art. 35 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1144).

(Podtytuł artykułu: Co zmieniło się w prawie pracy oraz procesach sądowych? )

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)