Porady Online

 

 

więcej

info

Prawo do wcześniejszej emerytury (rekompensaty) za pracę przed monitorem ekranowym

Data publikacji: 31.03.2020r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją odmówił ubezpieczonej prawa do rekompensaty za utracone prawo do emerytury w wieku niższym niż powszechnie obowiązujący. Według ustaleń Sądu Okręgowego, w praktyce praca wnioskodawczyni polegała na programowaniu; wykonywała pracę w trybie ciągłym, przed monitorem ekranowym, który wchodził w skład stacjonarnego zestawu komputerowego. Były to monitory kineskopowe CRT. 

Sąd Okręgowy ostatecznie uznał, że w okresie zatrudnienia ubezpieczona wykonywała stale i w pełnym wymiarze czasu prace w warunkach szczególnych, określone pod pozycją 5 działu XIV wykazu A stanowiącego załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.). W konsekwencji tego, wnioskodawczyni legitymuje się ponad piętnastoletnim okresem pracy w warunkach szczególnych, co uprawnia ją do rekompensaty przewidzianej w art. 2 pkt 5 i art. 21 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych.

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną organu rentowego, podzielając powyższe ustalenia w wyroku z 4 czerwca 2019 r. (III UK 150/18). 

Art.  2.  Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) organ rentowy - jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwą do wydawania decyzji w sprawach świadczeń, określoną w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.);
2) płatnik składek - pracodawcę, o którym mowa w art. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz ubezpieczonego, o którym mowa w art. 4 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
3) pracownik - ubezpieczonego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1, 2a i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, podlegającego ubezpieczeniu emerytalnemu z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a także ubezpieczonego, który przed dniem wejścia w życie ustawy z tytułu takiej pracy podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu;
4) uprawniony - osobę mającą ustalone prawo do emerytury pomostowej;
5) rekompensata - odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej.
Art.  21. 1. Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat.
2. Rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1924). 

(Podtytuł artykułu: Czy praca przed monitorem ekranowym jest pracą w warunkach szczególnych?)

Artykuł powiązano z:  emerytury za pracę w warunkach szczególnych   wcześniejszej emerytury   emerytur pomostowych  

wróć

phone