Porady Online

 

 

więcej

info

Pracodawca nie może bez uprzedzenia monitorować prywatnej korespondencji pracownika

Data publikacji: 20.10.2017r.

Wyrokiem Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 września 2017 r. (skarga numer 61496/08), uznano, że dyscyplinarne zwolnienie z pracy zatrudnionego pracownika, który wykorzystywał firmowe kanały komunikacji do prywatnych celów, stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia pokrzywdzonego i rodzinnego oraz prawa do korespondencji pracownika. 

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stanowi reakcję na skargę obywatela Rumunii, który został zwolniony z pracy, w związku z tym, iż wykorzystywał kanał komunikacji stworzony na potrzeby firmy do prywatnych celów, co według pracownika naruszało jego prawa chronione w Konwencji Praw Człowieka. 

W sprawie tej pracodawca ostrzegał pracownika o restrykcyjnych zasadach korzystania z internetu w miejscu pracy, jednakże według Trybunału, pracodawca nie może redukować życia prywatnego pracownika w miejscu pracy do zera. Istotą przedmiotowego sporu była kwestia, do jakiego stopnia pracownik został ostrzeżony przed możliwością i zakresem stosowania środków ograniczających prywatność przez pracodawcę. 

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest zobowiązany do szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika. W odniesieniu do polskiego prawa, problematyka ta jest poruszana w kontekście przepisów kodeksu pracy, które otwierają pracodawcy możliwość dyscyplinarnego zwolnienia pracownika bez wypowiedzenia.

Sąd Najwyższy odniósł się do przedmiotowej kwestii w wyroku z 4 listopada 2010 r. (II PK 110/10) i z 6 lipca 2011 r. (II PK 13/11). Wskazane orzeczenia dotyczyły wykorzystywania przez pracownika służbowego komputera. Sąd jednak orzekł w obu przypadkach, że sporadyczne korzystanie ze służbowego komputera w celach prywatnych, które nie wpływa na interes pracodawcy, nie jest podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego. Mimo wszystko, prawo polskie milczy na temat ochrony prawa do prywatności pracownika i ochrony poufności jego korespondencji.

Art. 11[1]. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.
Art.  52 §1.  Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
§  2.  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.
§  3.  Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.
§  4.  (uchylony).
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.)

(Podtytuł artykułu: Czy pracodawca może monitorować prywatną korespondencję pracownika?)

Artykuł powiązano z:  przywrócenie do pracy   uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne  

wróć

phone